Sökning: "vad är digitala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden vad är digitala medier.

 1. 1. Limitato och supply chain management En kvalitativ fallstudie om hur Limitato som är verksamma på lyxmarknaden inom modeindustrin arbetar med supply chain management.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hülphers; Lisa Öberg; [2020-07-01]
  Nyckelord :supply chain management; supply chain; modebranschen; lyxmarknad; massmarknad;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där användningen av internet och kommunikationsteknik gör att snabbspridning av olika trender via sociala medier och digitala plattformar är möjlig. Modebranschen ären bransch som har påverkats mycket av detta. Genom den snabba spridningen av trender harkonsumenters efterfrågan börjat bli allt mer volatil. LÄS MER

 2. 2. ”Någon som bryr sig” En kvalitativ enkätstudie om elevers uppfattningar om vad som kan vara orsaker till skolfrånvaro samt hur skolor kan arbeta förebyggande och åtgärdande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Bohlén; Elisabeth Ågren; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; school absenteeism; digitala medier; digital medias; systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar om faktorer som kan orsaka skolfrånvaro och vad de anser skolan skulle kunna göra för att öka närvaron. Då orsakerna till frånvaro kan vara flera har studien valt att särskilt belysa digitala mediers eventuella påverkan. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet på sommarlovet : En kvantitativ studie om hur fysisk aktiva ungdomar är på sitt sommarlov

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :John Forsén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur fysiskt aktiva ungdomar är på sitt sommarlov. Frågeställningarna som ska besvaras är följande: - Vad gör ungdomar på sitt sommarlov? - Uppnår ungdomarna i studien WHO´s rekommendationer för daglig fysisk aktivitet? - Vilka faktorer påverkar ungdomars fysiska aktivitet på sommaren? Metod Studien består av en kvantitativ metodansats där digitala enkäter har besvarats. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i källkritisk informationssökning : Lärares förhållningssätt till källkritisk undervisning i digitala medier för årskurs 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Smeds; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; digitala lärmiljöer; informationstolkning; informationssökning; mediekunnighet; lärare f-3; intervju; sociokulturell teori; undervisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre beskriver att de förhåller sig till undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala miljöer. Lärarnas inställning till undervisning i källkritisk informationssökning har undersökts genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Rich Content in Digital News Stories : An investigation of how rich content can enhance Digital news stories and widen the audience

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Igelström; [2020]
  Nyckelord :Rich content; Digital News Stories; I-docs; Multimedia journalism; Longform; ;

  Sammanfattning : The way digital news are being created today is very different from traditional printed methods. The digital news format has possibilities that printed versions do not have. For example, they can use animations, video, audio, and interactivity, referred to with a collective name as rich content in this study. LÄS MER