Sökning: "verbalt budskap"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden verbalt budskap.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av hur icke-verbal kommunikation påverkar vårdrelationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Adrian Nilsson; Oscar Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; Kommunikation; Vårdrelation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den verbala kommunikationen förmedlar budskap, den icke-verbala kommunikationen förmedlar information om budskapen och kan antingen förstärka eller motsäga det som sägs verbalt. Genom att använda icke-verbal kommunikation anpassad efter mottagaren kan den icke-verbala kommunikationen utgöra ett hjälpmedel, istället för ett hinder, för vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation utan ett gemensamt verbalt språk : “vi pratar även med våra spädbarn å vi vet att de kan inte svara, de kanske inte ens kan förstå å ändå så fortsätter vi prata eller hur?”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Svensson; Victoria Lowentoft; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; vårdnadshavare; förskollärare; språk.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av samverkan när vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. I studien har en kvalitativ metod använts med intervjuer som forskningsverktyg. LÄS MER

 3. 3. En riktig vänskap? En studie om vad som bidrar till att åskådare skapar en parasocial interaktion med en influencer på Youtube

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Freja Bonnevier; Emma Holm; [2019]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; tvåstegshypotes; personligt budskap; opersonligt budskap; YouTube; influencer; sändare-mottagare modellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en deduktiv utgångspunkt undersöka vad som bidrar till att urvalsgruppen idag skapar en parasocial interaktion med influencers på YouTube samt vad följderna av detta blir. I genomförandet av denna uppsats har en kvantitativ metod och två kvalitativa metoder använts som utgjort grunden för de empiriska data. LÄS MER

 4. 4. Barriärer och strategier i kommunikation mellan sjuksköterska och patient : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Filip Elfwering; Oskar Källberg; Ilirida Sopaj; [2018]
  Nyckelord :Communication; nonverbal communication; nurse-patient relation; language barriers; literature review  ; Kommunikation; ickeverbal kommunikation; sjuksköterska–patientrelation; språkförbistring; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en tvåvägsinteraktion där information överförs mellan parterna. Att kommunicera, verbalt eller icke-verbalt, innebär att förmedla budskap, dela information och att etablera, förstärka eller påverka relationer. LÄS MER

 5. 5. Hur kan sjuksköterskan genom sitt bemötande lindra akutsmärta hos barn? En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Frimodig; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :lindra; barn; sjuksköterska; bemötande; akut smärta; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Smärta hos barn är ett globalt folkhälsoproblem. Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig har en viktig roll i barns smärtbehandling. Syftet var att belysa hur barn och sjuksköterskor anser att sjuksköterskan genom sitt bemötande kan lindra akut smärta hos barn. LÄS MER