Sökning: "whole language och phonics"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden whole language och phonics.

 1. 1. Läsinlärning för elever med svenska som andraspråk : En kvalitativ studie om hur fyra verksamma lärare arbetar för att utveckla och främja läsinlärning hos elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Taylor-Anne Conyer; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärning; svenska som andraspråk; modersmål; undervisning för elever med svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how four teachers in grades 1–3 describe how they organize teaching to develop reading development inbilingual students' reading acquisition. Based on the aim, two following research questions were concretized: How do four active teachers adapt teaching for students with Swedish as a second language to develop reading acquisition and reading development? What methods do the teachers suggest using in teaching to stimulate and advocate for students with another mother tongue than Swedish? The study is based on a qualitative method and the collection of material is made with semi structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Läsinlärning i årskurs 1 : En kvalitativ undersökning om lärares syn på läsinlärningsmetoder och läsundervisnin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Anna Matilda Ziemke; [2019]
  Nyckelord :Phonics; whole language; literacy learning; literacy learning methods; teaching in literacy learning; Läsinlärning; läsinlärningsmetoder; läsundervisning; phonics; whole language;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares syn på sitt arbete med läsundervisning i årskurs 1. Syftet besvaras genom frågeställningarna: Hur uppger lärarna att de genomför läsundervisning? Vilka läsinlärningsmetoder uppger lärarna att de använder i undervisningen? Hur beskriver lärarna sin betydelse för elevers läsinlärning? Studien har en sociokulturell ansats och speglar således Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elever med dyslexi : En systematisk litteraturstudie om hinder och möjligheter hos flerspråkiga elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Christel Danielsson; Thara Hallbert; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; flerspråkighet; metalingvistisk medvetenhet; ortografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kunna läsa, skriva och uttrycka sig i olika sammanhang i samhällslivet och privatlivet är förmågor som är väsentliga att utveckla och är ett viktigt uppdrag för skolan. På grund av ökade kunskapskrav i skolans ämnen får flerspråkiga elever med dyslexi svårigheter att uppnå skolans mål. LÄS MER

 4. 4. Vad krävs för att elever ska utveckla läs- och skrivkunskaper? : En litteraturstudie om inlärningsmetoder och lärarens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Ziemke; Carolina Viström; [2018]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; whole language; phonics; LTG; Wittingmetoden;

  Sammanfattning : Avsikten med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning menar krävs för att elever i årskurs f-3 ska utveckla läs- och skrivkunskaper. I studien beskrivs de överordnade läsinlärningsmetoderna phonics och whole language med arbetssätten Wittingmetoden och LTG. LÄS MER

 5. 5. Bokstavsinlärning – hur går det till? : En komparativ studie av grundlärares bokstavsundervisning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Jennifer Söderström; [2018]
  Nyckelord :phonics; whole language; Bokstavsinlärning; ljudmetod; helordsmetod; phonics; whole language.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur lärare i årskurs 1 utrycker att de undervisar i bokstavsinlärning. Metoden som används är kvalitativa intervjuer med fyra lärare som arbetar i årskurs 1. LÄS MER