Intersektionalitet i bokbranschen : En analys av mångfald hos huvudkaraktärer i ungdomsböcker, baserad på tre förlags utgivning år 2015

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med detta arbete har varit att undersöka tre av Sveriges största bokförlag och hur deras utgivning har sett ut när det kommer till mångfald av hudfärg, sexualitet och olika typer av sjukdomar inom ungdomslitteraturen. Till syftet fanns det två frågor som skulle besvaras: Hur har utgivningen av ungdomsböcker (12 år och uppåt) hos tre stora bokförlag sett ut under 2015 när det kommer till mångfald? Hur ser mångfalden ut hos huvudkaraktärerna ut i de utgivna böckerna? För att nå syftet med arbetet användes både kvalitativ och kvantitativ undersökning, vilket medförde att det blev två typer av undersöningar, dels en undersökning kring mångfalden hos huvudkaraktärerna, men även en statistisk undersökning där resultatet visade att mångfalden inte var så stor bland huvudkaraktärerna som man kanske skulle vilja att den var. Resultatet av undersökningen visar att det finns en bit kvar innan mångfald är något normalt, men det är en liten bit på väg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)