Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Den omställning företag behöver genomgå för att kunna bli mer hållbara kan konceptualiseras genom förändring av företagets affärsmodell och dess värdeskapande. Förvärv kan vara ett sätt att genomföra affärsmodellsinnovation i en hållbar riktning, men är komplext och påverkas av ledare och organisationens värderingar och tankesätt. Det är därför viktigt att förstå dessa värderingar och tankesätt för att inte stöta på problem vid integrering av moder- och dotterbolag. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka moder- och dotterbolagets ömsesidiga påverkan på värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande utifrån ledares perspektiv. Detta för att undersöka vilken påverkan företagen har på varandras värderingar och tankesätt vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv. Dessutom ämnar uppsatsen att utforska dominanta logiker samt deras inverkan på företagens uppfattning om värdeskapande. Metod: Undersökningen baseras på en kvalitativt jämförande fallstudie av ett moder- och dotterbolag inom industrisektorn. Ansatsen har varit abduktiv och empiriinsamling har skett genom intervjuer med totalt fem respondenter från fallföretagen, tre från moderbolaget och två från dotterbolaget. Empirin har analyserat med hjälp av studiens teoretiska referensram, vilken kombinerar koncepten affärsmodell och dominant logik. Slutsats: Det kan konstateras att det har skett en ömsesidig påverkan på värderingar och tankesätt i och med förvärvet, vilket antas leda till en förstärkning av båda fallföretagens Sustainable business thinking. För moderbolagets del innebär det att miljömässigt värdeskapande får ett ännu större genomslag. Företagets hållbarhetsvärderingar och tankesätt förstärks därmed, vilket antas leda till en ökad dominans av S-D-logiken tillsammans med hållbarhetslogikerna. För dotterbolagets del innebär det en ökad medvetenhet om socialt värdeskapande och därmed en påverkan på företagets hållbarhetsvärderingar och tankesätt. Detta kan leda till en förstärkning av dotterbolagets dominanta hållbarhetslogiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)