Sökning: "äldre arbetskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden äldre arbetskraft.

 1. 1. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens tankar och upplevelser i och med det nya lagförslaget om höjd pensionsålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sara Korell; Josefin Lyrberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsliv; pensionsålder; äldre arbetstagare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka arbetsgivares tankar om och upplevelser av lagförslaget om höjd pensionsålder. Genom en kvalitativ studie genomfördes sju intervjuer med arbetsgivare i olika branscher och sektorer i Mellansverige. Utifrån arbetsgivarnas tankar och upplevelser av det nya lagförslaget framkom fyra huvudteman. LÄS MER

 3. 3. Kvinnornas framtid i processindustrin : En kvalitativ studie om vilka förändringar kvinnor vill se inom den mansdominerade processindustrin för att öka jämställdheten i branschen. 

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Othilia Englund; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: könssegregering; ojämställdhet i arbetslivet; kön i arbetslivet; kvinnor inom processindustrin; hierarkier i arbetet.;

  Sammanfattning : Uppsatsenssyfte har varit att studera vilka förändringar kvinnor inom den mansdominerade vill seför att öka jämställdheten mellan könen inom den svenskaindustrin.Industrinstårinför förändring på flera sätt. LÄS MER

 4. 4. Djurs inverkan på välbefinnandet hos äldre personer med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Larsson; Elin Rasmuson; [2017]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; dementia; improvement; well-being; Demens; djur-assisterad terapi; förbättring; välbefinnande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Demens är en folksjukdom som blir allt större i och med att befolkningen växer och människorna blir äldre. Detta kostar samhället enorma summor pengar eftersom dessa utsatta människor är i konstant behov av vård. LÄS MER

 5. 5. En företagskultur för Generation Y : En kvalitativ studie om företagskultur och generationsskillnader ur ett vd-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Petra Dimberg; [2017]
  Nyckelord :Corporate culture; organizational culture; management work; CEO; organizations; generational differences; Generation Y; Baby boom generation; Företagskultur; organisationskultur; ledningsarbete; vd; organisationer; generationsskillnader; Generation Y; Babyboom-generationen;

  Sammanfattning : Titel: En företagkultur för Generation Y - En kvalitativ studie om generationsskillnader och företagskultur ur ett vd-perspektiv Bakgrund: För närvarande pågår ett generationsskifte på företag i Sverige genom att allt fler av Babyboom-generationens medarbetare börjar nå pensionsålder och Generation Y istället tar mer och mer plats på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att Generation Y skiljer sig från tidigare generationer när det kommer till vad de värderar, hur de vill ledas och vilken sorts företagskultur de attraheras av, och genom att många av dagens vd:ar och ledningsgrupper består av personer från Babyboom-generationen uppstår frågan om de äldre vd:arna kan stöta på problem när det kommer till att dels locka till sig arbetskraft från Generation Y, dels att kunna lyfta deras potential och få dem att vilja stanna kvar. LÄS MER