Sökning: "äldre arbetskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden äldre arbetskraft.

 1. 1. Påverkas regionala arbetsmarknader olika beroende på graden av en dominerande industri vid plötslig ekonomisk recession? -Fallstudie av tre norska regioner-

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulf Philipson; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Länder och regioner, där näringslivet koncentrerats kring ett fåtal industrier eller naturtillgångar är ofta sämre rustade inför plötsliga ekonomiska förändringar, vilket kan leda till förlängd arbetslöshet då nya jobbalternativ är begränsade.Arbetsmarknaden utgör i sig en avgörande faktor för ett lands ekonomiska och välståndsmässiga förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens tankar och upplevelser i och med det nya lagförslaget om höjd pensionsålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sara Korell; Josefin Lyrberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsliv; pensionsålder; äldre arbetstagare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka arbetsgivares tankar om och upplevelser av lagförslaget om höjd pensionsålder. Genom en kvalitativ studie genomfördes sju intervjuer med arbetsgivare i olika branscher och sektorer i Mellansverige. Utifrån arbetsgivarnas tankar och upplevelser av det nya lagförslaget framkom fyra huvudteman. LÄS MER

 4. 4. Kvinnornas framtid i processindustrin : En kvalitativ studie om vilka förändringar kvinnor vill se inom den mansdominerade processindustrin för att öka jämställdheten i branschen. 

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Othilia Englund; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: könssegregering; ojämställdhet i arbetslivet; kön i arbetslivet; kvinnor inom processindustrin; hierarkier i arbetet.;

  Sammanfattning : Uppsatsenssyfte har varit att studera vilka förändringar kvinnor inom den mansdominerade vill seför att öka jämställdheten mellan könen inom den svenskaindustrin.Industrinstårinför förändring på flera sätt. LÄS MER

 5. 5. Djurs inverkan på välbefinnandet hos äldre personer med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Larsson; Elin Rasmuson; [2017]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; dementia; improvement; well-being; Demens; djur-assisterad terapi; förbättring; välbefinnande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Demens är en folksjukdom som blir allt större i och med att befolkningen växer och människorna blir äldre. Detta kostar samhället enorma summor pengar eftersom dessa utsatta människor är i konstant behov av vård. LÄS MER