Sökning: "ömsesidigt erkännande"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden ömsesidigt erkännande.

 1. 1. Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Robin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; samiska näringar; Norrbotten; livsmedelsstrategi; lika deltagande; rationalitet; rättvisa;

  Sammanfattning : Det här är en undersökning av samiskt deltagande i processen att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Norrbotten. Frågeställningarna är utformade i dialog med samiska aktörer. Undersökningen tar sin utgångspunkt i att förstå vad ett urfolksperspektiv innebär. LÄS MER

 2. 2. Kan rättsstatsprincipen i EU skyddas genom de nationella domstolarnas granskning? - En analys av EU-domstolens dom i L och P och betydelsen av unionens gemensamma värden för den europeiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Baude; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; rättsstatsprincipen; rättsstat; ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; straffrättsligt samarbete; europeisk arresteringsorder; horisontell dialog; EU Law; Rule of Law; Mutual trust; Mutual recognition; Judicial cooperation in criminal matters; European arrest warrant; horizontal dialogue; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. LÄS MER

 3. 3. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER

 4. 4. Ett ömsesidigt förtroende mellan EU:s medlemsstater – fiktion eller verklighet? : En analys av principen om ömsesidigt förtroende inom ramen för överlämningar enligt en europeisk arresteringsorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Johansson; [2020]
  Nyckelord :Mutual trust; Mutual recognition; European Arrest Warrant; Rule of law; Fundamental Rights; Ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder; rättsstatsprincipen; grundläggande rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. E-bevisförordningen – en vision om en högre nivå av förtroende inom EU : En studie om användningen av principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; principen om ömsesidigt förtroende; principen om ömsesidigt erkännande; E-bevisförordningen; vägransgrunder; exceptionella omständigheter; grundläggande rättigheter; rättsstatsprincipen.;

  Sammanfattning : Den här examensuppsatsen behandlar i stort principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande på unionsrättens område för frihet, säkerhet och rättvisa. Uppsatsen identifierar och uppmärksammar ett växande problem i Europa, nämligen att skyddet av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen inte är en självklarhet inom alla medlemsstaters rättsordningar. LÄS MER