Sökning: "ömsesidigt erkännande"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden ömsesidigt erkännande.

 1. 1. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER

 2. 2. Ett ömsesidigt förtroende mellan EU:s medlemsstater – fiktion eller verklighet? : En analys av principen om ömsesidigt förtroende inom ramen för överlämningar enligt en europeisk arresteringsorder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Johansson; [2020]
  Nyckelord :Mutual trust; Mutual recognition; European Arrest Warrant; Rule of law; Fundamental Rights; Ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; Rambeslutet om en europeisk arresteringsorder; rättsstatsprincipen; grundläggande rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. E-bevisförordningen – en vision om en högre nivå av förtroende inom EU : En studie om användningen av principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; principen om ömsesidigt förtroende; principen om ömsesidigt erkännande; E-bevisförordningen; vägransgrunder; exceptionella omständigheter; grundläggande rättigheter; rättsstatsprincipen.;

  Sammanfattning : Den här examensuppsatsen behandlar i stort principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande på unionsrättens område för frihet, säkerhet och rättvisa. Uppsatsen identifierar och uppmärksammar ett växande problem i Europa, nämligen att skyddet av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen inte är en självklarhet inom alla medlemsstaters rättsordningar. LÄS MER

 4. 4. Ömsesidigt erkännande av den europeiska arresteringsordern - En studie av rättspraxis i Sverige och Irland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Möller; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure law; europeisk arresteringsorder; european arrest warrant; ömsesidigt erkännande; mutual recognition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is based on the judicial review of a European arrest warrant in Sweden and Ireland. An arrest warrant is a judicial decision to request the surrender of a person for prosecution or enforcement of a custodial sentence. It is issued in one country and shall be executed in another without thorough examination. LÄS MER

 5. 5. Ömsesidigt erkännande på bekostnad av rätten till frihet och säkerhet? - En uppsats om den europeiska arresteringsorderns tvångsmedel ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :August Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ECJ ruling in Aranyosi and Caldararu restricts the application of the principal of mutual recognition in the Framework Decision. If an executive authority finds that there is a real risk of a violation of the ban on torture in the specific case, an EAW shall be suspended but not refused. LÄS MER