Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 16 - 20 av 174 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 16. Orsaker till övervikt och fetma hos barn i Sverige : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linnea Andrée; Patrik Gillberg; [2018]
  Nyckelord :Children; overweight; obesity; causes; Sweden; Barn; övervikt; fetma; orsaker; Sverige;

  Sammanfattning : Inledning: Övervikt och fetma hos barn blir allt vanligare i Sverige. Ämnet har en stark folkhälsopolitisk anknytning eftersom över 300 000 barn beräknas lida av övervikt och fetma, vilket kan bidra till stora kostnader för samhället och en sämre hälsa för barnen. Orsakerna till ökningen kan därför vara viktiga att belysa. LÄS MER

 2. 17. Övervikt och fetma: kronisk sjukdom som blivit en samhällstrend : En överblick om hur man arbetar för att motverka övervikt och fetma bland län i Sverige

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Melissa Svesse; Janina Myllykoski; [2018]
  Nyckelord :övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och Frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur man arbetar inom kommun och landsting för att förebygga och behandla övervikt och fetma, men även experters tankar och åsikter kring fetmautvecklingen i Sverige. Studien baseras på följande frågeställningar: (1) Hur ser personer som jobbar inom området på övervikt- och fetmautvecklingen? (2) Vad tror experter inom området övervikt och fetma är de främsta orsakerna till en ökande vikt hos befolkningen? (3) Upplever respondenterna att det finns tillräckligt med finansiellt stöd för att minska övervikt och fetma? (4) Vad ser fetmaforskare som rimliga framtida åtgärder för att minska övervikt och fetma? Metod I studien användes kvalitativ metod där sex stycken yrkesverksamma respondenter inom området övervikt och fetma deltog. LÄS MER

 3. 18. Övervikt och fetma hos barn, ett känsligt ämne. : En intervjustudie om skolsköterskors preventionsarbete.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Schiöld; Sandra Hult; [2018]
  Nyckelord :School nurses; prevention; overweight; obesity; children; Skolsköterskor; prevention; övervikt; fetma; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk aktivitet och de livsstilssjukdomar som detta orsakar har pekats ut som ett ökande problem bland barn och ungdomar i Sverige. Skolsköterskor utgör en viktig del i det preventiva arbetet genom att hjälpa elever att göra hälsosamma val vad gäller kost och fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 19. Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Johanna Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Motiverande samtal; Sjuksköterska; Övervikt; Fetma; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. LÄS MER

 5. 20. Distriktssköterskors hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Jakobsson; Jenny Jonsson; Jenny Jonsson; [2017-01-05]
  Nyckelord :distriktssköterska; folkhälsa; omvårdnad; primärvård; erfarenheter; stöd; hälsofrämjande; förebyggande;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige är överlag positiv. LÄS MER