Sökning: "Annika Lång"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Annika Lång.

 1. 1. Metoder för undervisning i dubbel bokföring samt lärares och elevers åsikter om dessa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Olsson; [2021]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet. Didaktiska val; Digitala metoder; Dubbel bokföring; Flipped classroom; Klassisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vilka didaktiska val som lärarna gör när de undervisar i redovisning/dubbel bokföring vid gymnasieskolans Ekonomiprogram vid olika gymnasieskolor i Skåne, samt hur eleverna upplever de använda metoderna. Undersökningen av lärarnas metodval har genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med tre lärare från två olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Blockmodellen : Ett inkluderande lärverktyg och en stödjande strategi för arbete med textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Tromö; Annika Tärnvik; [2021]
  Nyckelord :blockmodellen; inkluderande undervisning; schematisk bild; tillgänglig lärmiljö; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om blockmodellen som matematiskstrategi, hur den kan fungera som stöd för barns och elevers lärande och matematikutveckling iarbetet med textuppgifter i flera led. Studien tar avstamp i det specialpedagogiska uppdraget attförebygga och stödja det pedagogiska arbetet med målet att nå en inkluderandematematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på ämnesintegrerad undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Hedin Sjöholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :undervisning; ämnesintegrering; tema; didaktisk triangel; lärare i åk F-3; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det har sedan lång tid tillbaka diskuterats hur elever bäst utvecklar sina kunskaper och vilket arbetssätt som gynnar elevens lärande-om det är genom ämnesspecifik undervisning eller i undervisning som är ämnesintegrerad. Forskningen visar fördelar och nackdelar med den ämnesintegrerade undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Intensivundervisning för en mindregrupp i matematik : En fallstudie i årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Annika Jansson; [2015]
  Nyckelord :Kamratlärande; sociokulturell teori; huvudräkning;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur en intensivundervisning i matematik kunde organiseras och planerasför en liten grupp bestående av tre elever i årskurs 7. Studien skulle också undersöka vad som hände medelevernas matematiska lärande samt hur de upplevde en sex veckor lång intensivundervisning imatematik. LÄS MER

 5. 5. På spaning efter delaktighet. Hur några elever i läs- och skrivsvårigheter upplever möjlighet till delaktighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Beckman; Ellen Eklund; [2014-09-09]
  Nyckelord :delaktighet; läs- och skrivsvårigheter; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur elever i läs- och skrivsvårigheter erfar och upplever sin egen delaktighet när det gäller den egna läs- och skrivutvecklingen. Till vår hjälp har vi följande frågeställningar:• I vilken mån har eleverna känt sig delaktiga i beslut som rör sin läs- och skrivutveckling och hur upplever eleverna de beslut som fattas?• Hur upplever eleverna den hjälp de har fått inom klassens ram och eventuella extra insatser?• Vilka önskningar har eleverna gällande sin läs- och skrivundervisning? Utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats har vi försökt få en förståelse för hur yngre elever upplever delaktighet. LÄS MER