Sökning: "Bilddidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Bilddidaktik.

 1. 1. Att våga – elever, bildskapande och självförtroende : En kvalitativ intervjustudie om bildlärares didaktiska strategier för att stödja och stärka elevers självförtroende inom bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Viktoria Skärgård; [2020]
  Nyckelord :self-esteem; art education; phenomenography; Självförtroende; bilddidaktik; fenomenografi;

  Sammanfattning : I läroplanen står att ett av skolans uppdrag är att stimulera elevers självförtroende i undervisningen och tidigare forskning har visat att elevers självförtroende har koppling till deras prestationer i skolan. Självförtroende hos elever verkar emellertid vara ett relativt outforskat område inom bildundervisning. LÄS MER

 2. 2. Nyfikenhet finns : Tre bildlärare om samtidskonst i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; estetik; bilddidaktik; samtidskonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bildlärares kunskap om och inställning till samtidskonst i undervisningen, vilka fördelar och hinder som finns med att arbeta med samtidskonst i skolan och på vilket sätt samtidskonst i undervisningen kan relateras till skolans demokratiuppdrag. Undersökningen sker ur ett konst- och bildningsteoretiskt perspektiv med idén om estetik som kunskapsform i centrum. LÄS MER

 3. 3. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 4. 4. Bild i nöd och lust : En didaktisk fallstudie av metoder som främjar skaparlust i bilddidaktiskasammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Eleonora Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Skaparlust; motivation; inspiration; bilddidaktik; didaktisk design.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur skaparlust kan främjas i bildundervisning. Undersökningenbestår av ett dubbelt perspektiv, där arbetet innehåller både kvalitativa vetenskapliga ochkonstnärliga metoder. LÄS MER

 5. 5. Att stödja elevers bildutveckling ur ett lärarperspektiv : En undersökning kring bildlärares syn på hur de kan stödja och motivera elever med olika förutsättningar i bildutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Nordman; [2019]
  Nyckelord :Bildutveckling; Art Education; bilddidaktik; bildundervisning; motivation; formativ bedömning; bildsamtal; stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar bildlärare har kring barns bildutveckling, vilka svårigheter, problem och möjligheter de relaterar till denna och vilken syn lärarna har på hur de kan stödja och motivera elever, med olika förutsättningar, i deras bildutveckling. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv då det tar sin utgångspunkt i att lärande sker tillsammans med andra människor i olika kontexter och genom kommunikation. LÄS MER