Sökning: "Bilddidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Bilddidaktik.

 1. 1. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Att stödja elevers bildutveckling ur ett lärarperspektiv : En undersökning kring bildlärares syn på hur de kan stödja och motivera elever med olika förutsättningar i bildutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Nordman; [2019]
  Nyckelord :Bildutveckling; Art Education; bilddidaktik; bildundervisning; motivation; formativ bedömning; bildsamtal; stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar bildlärare har kring barns bildutveckling, vilka svårigheter, problem och möjligheter de relaterar till denna och vilken syn lärarna har på hur de kan stödja och motivera elever, med olika förutsättningar, i deras bildutveckling. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv då det tar sin utgångspunkt i att lärande sker tillsammans med andra människor i olika kontexter och genom kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Relevant bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Hjelmgren; [2019]
  Nyckelord :bild; bildundervisning; bildlärare; utbildning; pedagogik; didaktik; bildämnet; skola; kursplan; utmaningar;

  Sammanfattning : I en granskning av bildämnet framkommer att det finns tydliga brister vad gäller kompetensen hos bildlärare i förhållande till aktuell kursplan, bland annat vad gäller didaktik. Det har även visat sig finnas negativa attityder gentemot bildämnet och felaktiga föreställningar hos elever om vad som är ämnets kärna. LÄS MER

 4. 4. Det här är ingen skiss - elevers erfarenheter av skissen som verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Ohlsson; Annika Valdes Salvador; [2019]
  Nyckelord :Workshop; bildundervisning; bilddidaktik; skissa; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån elevers perspektiv undersöka skissande som verktyg i bildundervisning. Vi är intresserade av att analysera elevers föreställningar om skissande och hur de använder skiss i sina bildskapande lärprocesser för att förstå elevers lärande i bild. LÄS MER

 5. 5. Diskursiva positioneringar till de estetiska ämnenas legitimitet : En studie om hur lärare talar om sina kurser i estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Bilddidaktik; Estetiska ämnen; bildämnet; diskurs; diskursteori; bildningsideal; bildundervisning; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka hur lärare med specifik ämnesprofil talar om estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011. I studien medverkade verksamma lärare från tre gymnasieskolor i Mellansverige som erbjuder estetiska programmet med inriktning mot bild. LÄS MER