Sökning: "Camilla Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Camilla Petersson.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård : - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Caroline Engström; Camilla Petersson; [2020]
  Nyckelord :Delegation process; Nursing Care; Qualitative content analysis; Safe care; Unlicensed personnel; Delegeringsprocess; Kvalitativ innehållsanalys; Omvårdnad; Säker vård; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Allt mer avancerad sjukvård sker idag i patienternas hem där icke legitimerad personal utför en stor del av omvårdnadsuppgifterna. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenhet av att leva med bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Merima Hajic; Camilla Petersson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Bensår; Smärta; Social isolering; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:Det är i huvudsak äldre som drabbas av svårläkta bensår som en komplikation till andra bakomliggande sjukdomar. Vanliga behandlingar vid bensår är kompressionsbehandling, sårbehandling samt nutrition och livsstilsförändringar i samråd med sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Pojkars och flickors matematiska mindset : En kvalitativ studie med elever i årskurserna 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingrid Anundi; Camilla Petersson; [2019]
  Nyckelord :girls; boys; mathematics; mindset; grades 2 and 3; flickor; pojkar; matematik; mindset; årskurs 2 och 3;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och jämföra pojkars respektive flickors matematiska mindset i årskurserna 2 och 3. Detta görs genom att beskriva vad pojkarna respektive flickorna anser utmärka personer som är matematiskt duktiga, vad gemene man behöver göra för att bli matematiskt duktig, samt deras syn på sin egen förmåga i matematikämnet. LÄS MER

 4. 4. Geografi - en okänd värld : En kvalitativ studie om lärares syn på geografiundervisningen för årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingrid Anundi; Camilla Petersson; [2018]
  Nyckelord :geografi; geografiundervisning; läroplansteori; kursplan; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare i årskurs 1–3 ser på ämnet geografi. För att studera detta har vi genomfört intervjuer med sju lärare, vilka är verksamma inom, för studien, aktuella årskurser. LÄS MER

 5. 5. Är det en hon eller en han?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jensen; Katharina Petersson; [2017]
  Nyckelord :feministisk poststrukturalism; förskola; genus; heterosexuella matrisen; literacy; multipla subjekt; språk;

  Sammanfattning : Både i och utanför förskolan möts barn av normer kring vad som anses normalt för pojkar respektive flickor. Detta sker bland annat genom böcker, kläder och leksaker. Denna studies syfte är att undersöka hur barn i förskolan (1-5 år) skapar och utmanar genus i spontana egeninitierade literacyaktiviteter. LÄS MER