Sökning: "Döva"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Döva.

 1. 1. Att inte höra i en upplevd traumatisk situation- En kvantitativ studie om trauma, psykisk ohälsa och vårdens bemötande hos döva och hörselskadade inom öppenvårdspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nadja Fahlke; [2018-07-16]
  Nyckelord :Döva; hörselskadade; trauma; psykisk ohälsa; upplevd vård;

  Sammanfattning : Forskningsläget gällande döva och hörselskadade psykiatripatienter är begränsat. En av de fåstudier gjorda på området visar att förekomsten av trauma är högre hos döva ochhörselskadade jämfört med hörande. LÄS MER

 2. 2. Attityder till flerspråkighet : - en intervjustudie av döva elever på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ivan Cosic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tvåspråkighet; språkattityd; modersmål;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine bilingualism, multilingualism and language attitude of deaf students in gymnasium. The study will also investigate the similarities and differences between student’s attitudes regarding their multilingualism. LÄS MER

 3. 3. Barndomsdöva och skriftspråket i vardagen : En intervjustudie av barndomsdövas uppfattning om skriftspråk i olika kontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elma Ustamujic; [2018]
  Nyckelord :Döva; teckenspråk; skriftspråk; delaktighet;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ intervjustudie som undersöker hur några barndomsdöva personer blir påverkade i sin vardag av att inte ha lärt sig det svenska skriftspråket redan ifrån skoltiden. Slutsatsen visar att dem döva personer framförallt dem som är äldre och dem som är födda före 1981, lider av att inte ha full fungerande skriftspråk (svenska). LÄS MER

 4. 4. Strukturerna skiljer oss åt : En kvalitativ studie om ungdomar med hörselnedsättning och deras upplevelser av sociala relationer och identitetsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Matilda Brobeck; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; hearing impairment; social relationships; identity development; Ungdomar; hörselnedsättning; sociala relationer; identitetsutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goda sociala relationer är i viss mån grundläggande för ungdomars identitetsutveckling. Utveckling av deras sociala förmågor har även positiva effekter på deras psykiska hälsa. LÄS MER

 5. 5. Fonologisk utveckling i det svenska teckenspråket hos hörande andraspråksinlärare : Identifiering av aspekter, tecken och en- och tvåhandstecken

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för teckenspråk

  Författare :Eira Balkstam; [2018]
  Nyckelord :Aspects; L2 learning; modality; Swedish sign language; Andraspråksinlärning; aspekter; modalitet; svenskt teckenspråk;

  Sammanfattning : I den här studien har undersökts hörande andraspråksinlärares fonologiska utveckling med avseende på deras förmåga att identifiera ett teckens aspektstruktur, både partiellt och som hela tecken, samt en- och tvåhandstecken. Deras resultat jämfördes sedan med en kontrollgrupp bestående av döva förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk. LÄS MER