Sökning: "Emergency preparedness"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Emergency preparedness.

 1. 1. Emergency Preparedness Process Proposal for Radiological Incidents at Accelerator Driven Facilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Leonie Victoria Stieren; [2021]
  Nyckelord :accelerator driven facilities; emergency response; crisis management; radiological hazard; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The European Spallation Source (ESS) is an accelerator driven research facility under construction. Once commissioned, a linear accelerator supplies protons to a target, whereupon neutrons are generated through a process called “spallation”. Neutron beam time will be available for a variety of scientific experiments. LÄS MER

 2. 2. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER

 3. 3. Lesson learned? : A study of Sweden’s post-crisis learning after the fire in Västmanland 2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Tućan Oldgren; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; Post-crisis learning; Emergency preparedness; Organisational learning;

  Sammanfattning : The world is facing an increase in natural disasters due to climate change, and Sweden is no exception. In the past 10 years Sweden has endured two large forest fires which devastated both land and property and which had huge financial impacts on society. LÄS MER

 4. 4. Skogsägarens roll i det småländska lokalsamhällets krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Gustav Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; Forest owner; Volunteer; Fire brigade; Emergency services; Cooperation; Skogsbrand; Skogsägare; Frivilliga; Brandvärn; Räddningstjänst; Samverkan;

  Sammanfattning : Räddningstjänsters behov av frivilliga värn för att bekämpa skogsbränder undersöktes och en enkät skickades ut till skogsägare i Småland för att undersöka deras vilja och förmåga att bidra till skogsbrandvärn. Räddningstjänsterna ansåg att de hade ett behov av värn vid sidan av sin ordinarie personal och beskrev förutom ett antal kriterier för att värnet skulle fungera bra också ett antal kompetenser samt maskiner som kunde komma till användning vid bekämpning av skogsbränder. LÄS MER

 5. 5. "En kugge i krigsapparaten" : Bibliotekens roll i svensk kris- och krigsberedskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Camilla Wallin Lämsä; Marie-Louise Joyce; [2020]
  Nyckelord :Civil defense; Psychological Defense; Discourse analysis; Policy analysis; Library Policy; Library and Society; Sweden; Crisis; Emergency preparedness; Coronavirus; Totalförsvaret; psykologiskt försvar; diskursanalys; policyanalys; bibliotekspolitik; bibliotek och samhälle; kriser; krishantering; coronavirus;

  Sammanfattning : In this thesis we explore the idea presented in the Swedish National Library Strategy (2019) to tie the public libraries closer to the nation’s total defense system. The purpose of the study has been to understand which problem this idea was formulated as a solution to and how the suggestion is problematized by information science professionals, using critical discourse analysis methods developed by Carol Bacchi. LÄS MER