Sökning: "Fördelar envägskommunikation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fördelar envägskommunikation.

 1. 1. Fördelar, nackdelar och framgångsfaktorer med kriskommunikation på sociala medier : En fallstudie av Karlstads kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elinor Modin; [2015]
  Nyckelord :Kriskommunikation; sociala medier; intressent; organisation; krismeddelande;

  Sammanfattning : Att som organisation använda den högeffektiva spridningen av information som sociala medier kanbidra med vid krissituationer har sina fördelar och nackdelar. Hur organisationer ska hanterapublicering av krisinformation är en avvägning mellan att hjälpa drabbade intressenter eller attskydda organisationens anseende hos intressenter. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskors upplevelse av SBAR som rapporteringsverktyg

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Jessica Johansson; Jeanette Bergkvist Jansson; [2012]
  Nyckelord :communication; structure; advantages; disadvantages; SBAR; kommunikation; struktur; fördelar; nackdelar; SBAR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid överrapportering används oftast envägskommunikation där informationen utgår från en person och tas emot av en annan, utan möjlighet till att ställa följdfrågor. Bristande kommunikation inom vården är idag en stor bidragande faktor till feltolkningar, missförstånd och att viktig information kan gå förlorad. LÄS MER

 3. 3. PR och marknadsföring inom sociala medier : En studie kring riskerna att vara social i sociala medier

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Astrid Lidman; [2011]
  Nyckelord :Sociala medier; traditionella medier; PR; marknadsföring; Word of Mouth; Buzz marknadsföring; Viral marknadsföring; envägskommunikation; tvåvägskommunikation; risker; fördelar; kommunikationsflöden; Facebook; Twitter; bloggar;

  Sammanfattning : Social media provides a new position of power to the single individual within PR and marketing campaigns. When a company uses social media as a communication tool in their PR and marketing practice, they have to adapt themselves after the customers' needs and the new communication structure within social media. LÄS MER