Sökning: "Företagisering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Företagisering.

 1. 1. "Fungerar det interna får man det externa på köpet" : En kvalitativ studie om intern employer branding i offentlig sektor 

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jennie Tjernström; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; organisationskultur; intern employer branding; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn förändras genom så kallad ”företagisering” vilket innebär att organisationer inom den offentliga sektorn i allt högre grad strävar efter att likna den privata sektorn. Genom detta sker organisationsförändringar som i sin tur leder till ett förändrat arbetssätt inom offentliga organisationer. LÄS MER

 2. 2. Företagisering av vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fethy Zere; Padra Sadr; [2014]
  Nyckelord :Företagisering; vård; New Public Management; offentlig sektor; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka specifika konsekvenser företagisering har haft på vården samt få en nyanserad bild av företagisering. För att undersöka detta valde vi Akademiska sjukhuset i Uppsala som studieobjekt. Kvalitativ metod användes för att samla in empirisk data. LÄS MER

 3. 3. När fotboll blir business

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Fabian Fossum Hylin; [2014]
  Nyckelord :civil society; the social movement; corporate social responsibility CSR ; social project; non-profit organization; social capital; corporatization; commercialization; contribution to society; corporatized sport clubs; civilsamhället; folkrörelsen; samhällsprojekt; ideell förening; socialt kapital; företagisering; kommersialisering; allmännytta; idrottsaktiebolag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden’s civil society is changing. The democratic civil organization, a symbol of the ideologically intertwined popular movement with its historical strive toward the welfare state, is increasingly adopting the concepts, resources and organizational models of the corporation. LÄS MER

 4. 4. KOMMUNERS MARKNADSFÖRING : EN STUDIE OM ATT SKAPA EN ATTRAKTIV VARUMÄRKESIMAGE

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hampus Stendahl; Dennis Wallin; [2014]
  Nyckelord :marknadsföring; varumärkesimage; kommuner;

  Sammanfattning : Styrande organisationer i olika typer av regioner, däribland kommunledningar, arbetar idag med marknadsföring för att stärka sin konkurrenskraft. Konkurrensen mellan regioner gäller; invånare, turister och näringsliv. I Sverige är bakgrunden till arbetet den lokala näringspolitiken och företagiseringen inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 5. 5. Proppen har gått : En analys av diskursen kring Kultursamverkansmodellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Klara Weingarten; Towe Willows; [2013]
  Nyckelord :Discourse analysis; Kultursamverkansmodellen; cultural politics; New public management; govermentalism; institutional theory; Diskursanalys; Kultursamverkansmodellen; kulturpolitik; New public management; institutionell teori; företagisering; kulturalisering;

  Sammanfattning : This essay aims to map the ideas behind the Swedish cultural reform called Kultursamverkansmodellen, and how the ideas are forming a discourse. Furthermore it examines the social praxis on the three levels that constitutes the model. The three levels are the state, the region and culture creators/civil society. LÄS MER