Sökning: "Flerspråkighet i klassrummet"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Flerspråkighet i klassrummet.

 1. 1. Diskurser och diskurspositioneringar i det globaliserade klassrummet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mariella Andersson; [2021-08-16]
  Nyckelord :Fairclough; diskurs; diskursanalys; språkideologi; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade klassrum möter lärare en heterogen skara elever. Den härstudien är skriven inom svenska som andraspråksfältet och det övergripande syftet äratt undersöka och synliggöra hur lärare arbetar med ett språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt på olika högskoleförberedande gymnasieprogram ochinom olika gymnasieämnen. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helin Kochar; [2021-03-08]
  Nyckelord :språkattityder; flerspråkighet; modersmål; förort; transspråkande; mångkulturella urbana skolor; enspråkighetsnorm;

  Sammanfattning : Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elevers språkutveckling : Faktorer som gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga grundskoleelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christine Hayek; Maggie Afrem; [2021]
  Nyckelord :Grundskolan; flerspråkighet; språkutveckling; klassrumsinteraktion; flerspråkiga elever;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie ämnar undersöka flerspråkiga elever. Syftet var att granska vilka faktorer som gynnar deras språkutveckling samt hur lärare arbetar för att främja deras språkutveckling. Undersökningen riktar sig till grundskolan, med huvudfokus i årskurserna 4–6. LÄS MER

 4. 4. Transspråkande på gymnasiet och högstadiet : En enkätstudie av attityder till och användning av transspråkande hos lärare och elever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Sandström; [2021]
  Nyckelord :transspråkande; studiehandledning; gymnasiet; högstadiet; flerspråkighet; attityder; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka förutsättningar andraspråkselever har att få använda alla sina språk i sina studier på gymnasiet. Detta gjordes dels genom att ta reda på vilka attityder lärare på högstadiet och gymnasiet hade till transspråkande och dels genom att ta reda på i vilken utsträckning de uppgav att det användes. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER