Sökning: "Forms of Presentation"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Forms of Presentation.

 1. 1. Musical interaction in online music education

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Nyckelord :Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. LÄS MER

 2. 2. Framtidens svenskämne : En litteraturstudie om multimodala uttrycksformer vid muntliga presentationer i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Frida Gunnarsson; Ronja Eliasson; [2022]
  Nyckelord :multimodala uttrycksformer; muntliga presentationer; teckenvärldar; meningsskapande; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Multimodal forms of expression have been added to the latest updated curriculum but doesn’t have an explicit description of the didactical questions, what, how, when, and why. You can find research about multimodal forms of expression used as a resource with reading- and writing difficulties, also for a meaningful learning, but it is missing in forms of the oral expressions. LÄS MER

 3. 3. Vittnet, plikten och döden : En analys av de svenska vittnesskyddsåtgärderna i ljuset av artikel 2 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Klerfelt Johansson; [2021]
  Nyckelord :vittnesskydd; Europadomstolen; särskilt personsäkerhetsarbetet; EKMR; art 2; artikel 2; rätten till liv;

  Sammanfattning : I Sverige pågår en intensiv debatt om organiserad brottslighet och dess förmåga att hota vittnen till tystnad. Denna debatt kretsar huvudsakligen kring straff- och processrättsliga aspekter och saknar ett konstitutionellt rättighetsperspektiv avseende statens skyldigheter att skydda människor under dess jurisdiktion. LÄS MER

 4. 4. An Analysis of the way Grammar is Presented in two Coursebooks for English as a Second Language : A Qualitative Conceptual Analysis of Grammar in Swedish Coursebooks for Teaching English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malcolm From; [2021]
  Nyckelord :grammar; grammar presentation; SLA research; explicit instructions; implicit in- structions; inductive teaching; deductive teaching; FoFs Focus on Forms ; FoF Focus on Form ; FoM Focus on Meaning ; grammar-translation approach; grammar exercises; text- based teaching.;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate theoretically how two currently used coursebooks, What’s Up 9 and Solid Gold 1, in a local area of Southern Sweden, present (introduces and covers) grammar. The overall aim is to investigate how grammar is presented, using the present simple and the present continuous as examples. LÄS MER

 5. 5. Anpassningen av engelska lånord i svenskspråkiga diskussionsforum

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marcin Mikolaj Kapusta; [2021]
  Nyckelord :Swedish; English loanwords; loaned phrases; integration of loanwords; borrowing; internet forum; svenska; lånord; diskussion forum; anpassning; internetspråk;

  Sammanfattning : The aim of this study is to present how English borrowings (loanwords and phrases) are integrated into Swedish grammar and spelling rules. The hypothesis is that borrowings appearing in the unchanged form in Swedish occur much more frequently in internet forums than in press. LÄS MER