Sökning: "FriSkola"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet FriSkola.

 1. 1. Socialdemokraterna och friskolesystemet : En studie om Socialdemokraternas förhållning till friskolesystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Norrgård; [2022]
  Nyckelord :friskola; friskolesystemet; socialdemokraterna; kongressprotokoll; valmanifest; partiprogram;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fri från friskola, men till vilket pris? : En studie om fristående skolans effekter på vidareutbildning på högskola eller universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Novakovic; [2022]
  Nyckelord :Independent school; Multiple regression analysis; Municipality fixed effects; Panel data; Swedish school reforms; Transition to university; Friskola; Friskolereform; Kommunfixa effekter; Multipel regressionsanalys; Paneldata; Övergång till högskola;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida studier på fristående gymnasieskola påverkar sannolikheten att påbörja vidareutbildning på högskola eller universitet. Detta studeras genom användande av paneldata över åren 2008-2021 för samtliga 290 kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Kan uppgiftsbaserad språkundervisning (TBLT) motivera elever att lära sig spanska? : - En studie av ett utvecklingsarbete på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sarah Mc Glinn; [2022]
  Nyckelord :Moderna Språk; Motivation; Sociokulturellt Perspektiv; Spanska; TBLT; Uppgiftsbaserad Språkundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en motivationsproblematik som uppstått i ämnet spanska på en relativ liten friskola i Malmö. Stora kunskapsluckor i årskurs 9 har lett till ett moment 22 där kunskapsbristen skapat osäkerhet inför att använda språket och svårigheter att hänga med i läromedlet som användes på skolan. LÄS MER

 4. 4. Miljöpartiets ställningstagande i friskolefrågan över tid: En beskrivande idéanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Amréus Leissner; [2022]
  Nyckelord :Miljöpartiet; friskola; idéanalys; Fernandez tredelade liberaliseringstypologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines how the Swedish environmental party, Miljöpartiet, has positioned themselves on the issue of independent schools in Sweden since the party was founded in 1981 until today. The analytical framework in the study is based on Christian Fernandez’ tripartite typology, privatization, differentiation and universalization. LÄS MER

 5. 5. Anledningar till könsskillnader gällande betyg i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Hanna Jonasson; Isabelle Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Betyg; motivation; bedömning; idrott och hälsa; kön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad anledningarna är till att det finns betygsskillnader mellan flickor och pojkar i ämnet idrott och hälsa. För att undersöka detta använde vi oss av frågeställningen: Vilka möjliga anledningar finns det till en betygsskillnad mellan könen i idrott och hälsa? Genom en systematisk informationssökning där 12 studier behandlades fann vi svar på vår frågeställning. LÄS MER