Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 16 - 20 av 333 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 16. Bibehållande av humankapital vid företagsförvärv. : En kvalitativ studie av svenska medicintekniska bolag.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Axelsson; Karl Pyk; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; Mergers Acquisitions; Medtech; Onboarding; Key employee retention.; Företagsförvärv; Humankapital; Medicinteknik.;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions has become a common thing in recent years. Assets change owners in hope of creating synergies and desirable outcomes. Human capital, i.e. LÄS MER

 2. 17. Integration av nyanlända inom en arbetsmarknadsinsats : En studie av tre företag som deltagit i arbetsmarknadsinsatsen 100-klubben

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Prestjan; Johanna Borin; [2019]
  Nyckelord :integration; arbetsmarknadsinsats; utrikes födda;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har varit rekordhög de senaste åren och samtidigt råder kompetensbrist i flera branscher på arbetsmarknaden. Därtill skiljer sig sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda drastiskt. LÄS MER

 3. 18. Kan revisorsassistenternas motivationsaspekter matchas med revisionsbyråns arbetssätt? : En kvalitativ studie för att förstå om revisionsbyrån kan påverka den oönskade personalomsättningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Linda Nilsson; Sofie Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Audit; audit assistant; employee turnover; motivational aspects; match; expectation gap; Revision; revisorsassistent; oönskad personalomsättning; motivationsaspekter; matchning; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Personalomsättning är ett omtalat ämne i många organisationer och branscher. En låg nivå av personalomsättning är positivt för organisationen medan en hög nivå leder till stora kostnader. En hög nivå av personalomsättning, oönskad personalomsättning, är ett aktuellt ämne inom revisionsbranschen. LÄS MER

 4. 19. Dags att ta plats i katedern – en hermeneutisk studie av katederundervisningsbegreppet på en mediearena

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Rådegran; [2018-10-25]
  Nyckelord :Katederundervisning; utbildningsdebatt; humankapital; bildning; hermeneutik; läroplansteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the concept of ’katederundervisning’ (teacher-centeredteaching) in an educational debate that took place in the Swedish daily paper DagensNyheter in 2011. 2011 was the year of a comprehensive educational reform, and thedebate in question started with an article written by then minister of education and calledout the need of more ’katederundervisning’ in Swedish schools. LÄS MER

 5. 20. Naturresursförbannelsen och staters utgifter på utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Hellgren; Lashkar Salah; [2018-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka om det finns ett negativt samband mellan naturresursberoende och staters utgifter på utbildning. För att testa vår hypotes om att ett sådant samband föreligger har vi genomfört en empirisk analys baserad på data från Världsbanken. I vår analys inkluderas två separata mått för resursberoende. LÄS MER