Sökning: "HUMANKAPITAL"

Visar resultat 16 - 20 av 405 uppsatser innehållade ordet HUMANKAPITAL.

 1. 16. INTEGRATION PÅ EUROPEISK ARBETSMARKNAD - Hur makedonska immigranter upplever sin arbetsmarknadsintegration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stefanija Stojanova; [2021-03-09]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsintegration; humankapital; socialt kapital; makedonier; EU; labor market integration; human capital; social capital; Macedonians; EU;

  Sammanfattning : The EU countries are the host countries of many migrant groups, and Sweden is one of these countries. Immigrants from North Macedonia are, on the other hand, a group of migrants whose integration into some of the European labor markets is not researched. LÄS MER

 2. 17. Finns det någon skillnad på sambandet mellan humankapital och finansiell prestation kontra intellektuellt kapital och finansiell prestation? : En kvantitativ studie på 297 svenska börsnoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Bergström; Fanny Levin; [2021]
  Nyckelord :intellectual capital; human capital; financial performance; knowledge-based economy; intellektuellt kapital; humankapital; finansiell prestation; kunskapsbaserad ekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Denna studies syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation i företag samt om det finns ett samband mellan humankapital och finansiell prestation.  Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity. LÄS MER

 3. 18. Rapportering av humankapital : En longitudinell studie för utvecklingen av revisionsbolags rapportering av humankapital i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofia Björk; Elin Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Att expandera till nya marknader : En studie om högteknologiska SME:s inträdesstrategier för att lyckas internationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tim Persson; Filip Greus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Internationalisering; högteknologiska SME:s; inträdesstrategi; internationaliseringsprocessen; kontextspecifika resurser; partnerskap;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska högteknologiska små och medelstora företag (SME:s) arbetar med internationalisering och syftet med studien är att besvara följande forskningsfråga: Hur arbetar svenska högteknologiska SME:s för att nå nya geografiska marknader och framgångsrikt göra inträde på dessa? Valet av inträdesstrategi kan vara avgörande för SME:s som behöver internationalisera sin verksamhet för att växa och valet av strategi för att nå nya geografiska marknader kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande på den nya marknaden. Studien fokuserar på svenska högteknologiska SME:s, hur deras internationaliseringsstrategier sett ut samt utvärderingen av dessa. LÄS MER

 5. 20. Människan – företagets viktigaste resurs? : En kvantitativ studie om sambandet mellan humankapitalet och lönsamheten i revisions- och redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Johansson; Sanna Fjällman; [2021]
  Nyckelord :Human capital; profitability; health; intellectual capital; knowledge based companies; auditing and accounting business; Humankapital; lönsamhet; hälsa; intellektuellt kapital; kunskapsföretag; revisions- och redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företags värde ligger i dess tillgångar. I tillgångarna ingår immateriella tillgångar som saknar fysisk existens men är trots det viktiga för ett företag. En del av de immateriella tillgångarna är humankapitalet. LÄS MER