Sökning: "IT-stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet IT-stöd.

 1. 1. Geografiska informationssystem, ett effektivt IT-stöd för polisen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Axel Fransson; Lukas Ramhorn Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Geografiska informationssystem; crime mapping; hotspot; polisen; IT-stöd;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur den svenska polismyndigheten använder sig av Geografiska informationssystem (GIS). Den digitala förändringen är intensiv vilket leder till möjligheter och utmaningar gällande den brottsbekämpning som råder i Sverige. LÄS MER

 2. 2. KOLLEGA, PEDAGOG ELLER EXPERT - vad förväntas av en superanvändare?

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Charlotte Eliasson; [2019-11-06]
  Nyckelord :Superanvändare; PCK; novis; expert; implementering; slutanvändare; IT-stöd; utbildning;

  Sammanfattning : The study has followed the initiation of the implementation process of a new ITsupport at three municipal high schools with a focus on the role of super-users inand for the implementation. Through a method triangulation consisting of interviews,surveys and observations, the organisation's and end-users' expectations ofthe super-users, who the super-users are and which preconditions they have beenprovided with, have been examined with the aim of answering the main question:How do the competencies and characteristics of the super-users respond to the expectationsof the organisation and the end-users and the given framework?This has been accomplished on the basis of a theoretical framework consisting ofDreyfus' theories of familiarity levels and a questioning of them, theories aboutPCK, collegiate learning and, above all, a definition and presentation of the superuserconcept. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård : En fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Linda Karlsson; Anna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Lifecare; Samordnad individuell planering; Sjuksköterskor; Ansvar; Personcentrerad vård; Fokusgruppsintervjuer; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Lifecare samordnad planering är ett IT-stöd som har till ändamål att upprätta en oavbruten vård- och omsorgskedja mellan vårdaktörer och därigenom främja personcentrerad vård, stärka vårdkvalité och effektivisera vårdverksamhet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård. LÄS MER

 4. 4. ”Det är både uppåt, nedåt, framåt och åt sidan” : En intervjustudie om mellanchefers komplexa förutsättningar i organisationen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Klasson; Christoffer Thulin; [2019]
  Nyckelord :Mellanchef; konsult; krav; resurs; korstryck;

  Sammanfattning : Att bli ledd och hantera krav uppifrån och att samtidigt vara ansvarstagande och leda underställda är den svårighet som mellanchefer handskas med i sitt vardagliga arbete. Rollen som mellanchef befinner sig i ett mittenled som belastas av påtryckningar uppifrån, nerifrån, inifrån och utifrån organisationen. LÄS MER

 5. 5. Uppdatering av IT-stöd hos Markbyggarna AB

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tatiana Zakharina; [2019]
  Nyckelord :CPU; RAM; hårddisk; PGRP; Iperf; Speedters-cli; Vistumbler.;

  Sammanfattning : Markbyggarna AB är ett företag som huvudsakligen utför markarbete och maskintjänster. Företagets IT-system är formad för att stödja typiskt kontorsarbete. Projektet inriktades på att hjälpa företaget effektivisera det befintliga systemet och i större omfattning nyttja kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga i dagens läge. LÄS MER