Sökning: "Infektionskontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Infektionskontroll.

 1. 1. Att intensivvårda under pågående pandemiska coronavirus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Kenneth Mohlin; [2020-06-26]
  Nyckelord :Covid-19; Coronavirus; MERS; SARS; Pandemi; Epidemi; Intensivvårdssjuksköterska; Intensivvård; Infektionskontroll;

  Sammanfattning : Background: At the end of 2019, a pandemic caused by the coronavirus Covid-19 developed across much of the world that may cause serious respiratory diseases in humans. In the social debates, including the state media, the progress of the virus has received major headlines. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskans åtgärder för att förhindra smittspridning av coronavirus på röntgenavdelningen : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jessica Skått; Pia Engman; [2020]
  Nyckelord :coronavirus; COVID-19; SARS; MERS; X-ray nurse; infection control; personal protective equipment; coronavirus; COVID-19; SARS; MERS; röntgensjuksköterska; infektionskontroll; personlig skyddsutrustning;

  Sammanfattning : Abstrakt Inledning: Nya coronavirus har under de senaste årtionden uppstått och bidragit till allvarliga luftvägssjukdomar. SARS-CoV-2 är det senaste coronaviruset och har brutit ut globalt som en pandemi. Sjukdomen har fått namnet COVID-19 och har orsakat ett högt antal dödsfall i många länder. LÄS MER

 3. 3. Läkarchefers arbetsmiljöansvar : En kvalitativ studie om upprätthållande av basala hygienrutiner och klädregler - följsamhet inom läkargruppen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Yvonne Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Läkarchef; Hygienrutiner; Infektionskontroll; Följsamhet; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Introduktion Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga sjukdom, skada och för tidig död. Resistenta bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot sjukvården. Goda hygienrutiner förhindrar smittspridning vilket leder till minskad risk för infektioner och antibiotikabehov. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av screeningsrutiner på Region Hallands sjukhus för antibiotikaresistenta bakterier efter vård utomlands eller arbete i vården utomlands

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Christin Johansson; [2019]
  Nyckelord :antibiotikaresistens; screening; smittspridning; infektionskontroll;

  Sammanfattning : Introduktion Antibiotikaresistens är ett av de stora globala hälsohoten. Efter vård utomlands eller arbete i vård utomlands finns en högre risk för bärarskap av multiresistenta bakterier (MRB), det upptäcks med till exempel screening. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever patienter isoleringsvård?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elmije Hajrizi; Eleonor Palheden; [2019]
  Nyckelord :Infektionskontroll; Isoleringsvård; Kvalitativ forskning; Patientisolering; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isolering är en vårdform för att förhindra att en smittsamsjukdom förs vidare från en patient till en annan. Det är även en vårdform utformad för patienter som är infektionskänsliga och därav behöver skyddas från omvärlden i form av isoleringsvård. LÄS MER