Sökning: "Julia Dahl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Julia Dahl.

 1. 1. Hur gammal är du egentligen? - Om ålderns betydelse för frågan om uppehållstillstånd samt användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Dahl; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, 35 369 unaccompanied minors sought asylum in Sweden. A large amount of these children came from Afghanistan – a country that is in lack of a civil registration system and where the citizens lack access to identity documents. LÄS MER

 2. 2. Bestämning av ejektionsfraktion i vila med ekokardiografi och myokardscintigrafi : En metodjämförelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Julia Dahl; Lisa Olander; [2017]
  Nyckelord :Gated SPECT; systolic left ventricular function; heart; Gated SPECT; systolisk vänsterkammarfunktion; hjärta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Auktoritet och genus i underlandet En analys utifrån Robert Dahl och Max Weber

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Julia Standar; [2011]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Makt och maktutövning finns överallt i världen. Denna uppsats undersöker hur maktstrukturer framkommer i Alice i underlandet och diskuterar detta utifrån ett genusperspektiv. Analysen baseras främst på teorier från Max Weber och Robert Dahl.. LÄS MER

 4. 4. Affärsutvecklares betydelse för inkubatorföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marc Nilsson; Julia Dahl; [2005]
  Nyckelord :Affärsutvecklare; Inkubator; Teknikbaserade företag; Utvecklingsfaser; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka affärsutvecklares betydelse för företag i en inkubator utifrån inkubatorföretagens synvinkel. Uppsatsen syftade även till att ta fram ett verktyg för att mäta denna betydelse. LÄS MER

 5. 5. Kraftfullt påbörjat, väl genomfört? - en studie av en pågående förändringsprocess i Landskrona kommun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Niklasson; Julia Dahl; Sofia Gunnarsson; [2005]
  Nyckelord :Organisationsförändring; kommunikation; ledarskap; kultur; upplevelser; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Trots att intentionerna med organisationsförändringen har många goda utgångspunkter kan den stöta på problem vid implementeringsfasen. Det har framkommit att meningsskiljaktigheter uppkommit till följd av rädsla för åsidosättande av personliga intressen och otydlig kommunikation. LÄS MER