Sökning: "LHBTQ"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet LHBTQ.

 1. 1. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER

 2. 2. Partnervåldets normativa ramar - en queerteoretisk granskning av diskurser inom straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Bogren; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; partnervåld; domestic violence; samkönat partnervåld; same-sex relationships; diskurs; heteronormativitet; queerteori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har våld i nära relationer de senaste decennierna varit en högt prioriterad fråga, såväl politiskt som straffrättsligt. Partnervåld, och i synnerhet mäns våld mot kvinnor, har ansetts vara ett av de största hindren mot ett jämställt samhället. LÄS MER