Sökning: "Lisa Broberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Lisa Broberg.

 1. 1. Sorry, we are closed for the season : En kartläggande studie om utveckling av säsonger på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lisa Broberg; Fanny Lindberg; Ebba Poopuu; [2021]
  Nyckelord :collaboration; outdoor; rural destination; seasonal development; seasonality; Sweden; Öland;

  Sammanfattning : Seasonality in the tourism industry has long been seen as a problem, particularly in cold-climate environments. Despite the fact that this phenomenon has received a lot of attention in the literature, there is not yet a simple solution that can be applied to all destinations. LÄS MER

 2. 2. Könsstereotypisk eller jämställd reklam? : En kvalitativ studie om generation Z:s attityd till könsstereotypisk marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Lisa Broberg; Beatrice Stefansdotter; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; Brand; Commercial; Gender; Marketing communication Visualization;

  Sammanfattning : To reach and motivate an entire generation with different interests and attitudes is not an easy task. Whether it is more profitable to target a broad target group or divide the market by gender, is therefore a big dilemma for many companies. LÄS MER

 3. 3. "Nationer mot narkotika" : en kvalitativ narratologisk analys av en studentdriven kampanj riktad mot studenter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Broberg; Alice Svärdhagen; Lisa Green; [2021]
  Nyckelord :Narkotika; studenter; narratologi; aktantmodellen; diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks kampanjen Nationer mot narkotika. Med utgångspunkt i teorier om narratologi är syftet med uppsatsen att få en ökad förståelse för hur en antidrogkampanj kan säga något om sändarens intentioner, samt granska vilken roll sändaren kan komma att ha i kampanjens framgång. LÄS MER

 4. 4. Att skiljas från sitt eget barn - En kvalitativ studie om inskolning med blicken på vårdnadshavaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisa Hansson; Sofie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :inskolning; anknytning; vårdnadshavare; trygghet;

  Sammanfattning : Innehållet i denna studie omfattar inskolning från ett vårdnadshavarperspektiv med utgångspunkt från Broberg, Hagström och Brobergs (2012) utveckling av anknytningsteorin. De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen har hjälpt oss att uppnå studiens syfte, vilket är att undersöka vårdnadshavares upplevelser av en inskolningsprocess. LÄS MER

 5. 5. Den gränsöverskridande surrogatmarknaden. En fallstudie om biokapitalets globalisering utifrån en Kambodjansk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lisa Broberg; [2018]
  Nyckelord :Globalization; Biocapital; Bioeconomy; Commercial surrogacy; Neoliberalism;

  Sammanfattning : Tidigare feministiska studier om kommersiellt surrogatmödraskap har huvudsakligen fokuserat på hur surrogatindustrin fungerar inom ett land. Med en utgångspunkt i en feminist-marxistisk begreppsapparat, syftar följande kandidatuppsats att synliggöra hur dagens sydostasiatiska surrogatmarknad verkar gränsöverskridande och informellt. LÄS MER