Sökning: "Mall Uppsala universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Mall Uppsala universitet.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Persson; Najafi Mithra; [2020]
  Nyckelord :Bensår; Hälsa; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Svårläkta bensår är ett globalt hälso- och sjukvårdsproblem. Svårläkta bensår definieras som sår som inte läker inom sex veckor och är lokaliserat mellan knä och malleolen. Venösa bensår är den vanligaste typen av bensår. LÄS MER

 2. 2. Om man arbetar förebyggande och stödjande så uppstår inte problemen : Analys av protokoll från elevhälsoteammöten och intervjuer med ansvariga lärare för specialpedagogik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Deborah Wihlstrand; [2020]
  Nyckelord :Elevhälsa; elevhälsoteam; elevhälsomöte; elevhälsoteamsdokumentation; elevhälsans uppdrag;

  Sammanfattning : Elevhälsan har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förbyggande men hamnar ofta i ett åtgärdande arbete. Denna studie syftar till att bidra med kunskaper om elevhälsoteams arbete med dokumentation av sina elevhälsomöten och hur stor del av det arbetet som är hälsofrämjande och förebyggande. LÄS MER

 3. 3. Ständig förbättring av kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Henrik Sundell; [2019]
  Nyckelord :communication; development; evaluation; improvement; pdsa-cycle; förbättring; kommunikation; pdsa-cykel; utveckling; utvärdering; communication; development; evaluation; improvement; pdsa-cycl;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att studera hur en självutvärderingsmall kan utveckla kommunikationen inom enheten produktion-drift. Målet är att ta reda på vilken utvärderingsmall som anses bäst att tillämpa på enheten samt se hur vald mall kan anpassas för att utveckla kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Tjänst för skapande och ifyllande av juridiska avtal i ett interaktivt dialogsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Boström; Daniel Jansson; Martin Larsson; Erik Rimskog; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Everyone will, sooner or later, have to sign a legally binding agreement. Two examples of such agreements are purchase agreements for a car and a consultant agreement for when someone is recruited as a consultant. Many of these agreements follow a standard template and rarely change. LÄS MER

 5. 5. Ett (värdegrunds)arbete, inte bara på jobbet : En kvalitativ textanalys av värdegrundsdokument från svenska statliga myndigheter ur ett kritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Jannerlid-Söderberg; Maria Kheder; [2019]
  Nyckelord :Values; organizational culture; critical discourse analysis; state agency; Värdegrund; organisationskultur; kritisk diskursanalys; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks värdegrundsdokument från fem svenska statliga myndigheter. Studien syftar till att bidra med kunskap om maktrelationen och förväntan gentemot den statligt anställde genom textanalys ur ett kritiskt perspektiv. LÄS MER