Sökning: "Miljöskatter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Miljöskatter.

 1. 1. Green National Innovative Capacity : An empirical study of the determinants of patenting in technologies related to renewable energy sources

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adrian Ekström; Karl Johan Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Innovation; National Innovation Systems; Renewable energy; Panel Data; Environmental Policy; Innovation; Förnybar energi; Nationella innovationssystem; Paneldata; Miljöpolicy;

  Sammanfattning : Climate change constitutes a major threat to our planet. Finding and developing new technologies that can utilize renewable sources of energy is an essential component in combating this threat. The concerns are global, and today there is large variation in innovation intensity across advanced countries. LÄS MER

 2. 2. Vad vore jag, utan dina EU-rättsliga krav? - En utredning av förhållandet mellan nationella miljöskatter och EU:s statsstödsregler med särskild fokus på kemikalieskatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Statsstöd; EU-rätt; Kemikalieskatten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av att miljöskatter kan användas som ett ekonomiskt styrmedel samtidigt som de även tillskrivs ett fiskalt syfte har användningen av dessa i gröna skatteväxlingar blivit populärt hos den svenska lagstiftaren. Att ersätta förlorade intäkter från inkomstskatt med intäkter från miljöskatter kan dock ibland visa sig vara problematiskt, eftersom miljöskatternas styrande effekt medför att de inte är hållbara som inkomstkällor för statskassan. LÄS MER

 3. 3. Flygskatt - Kjempebra eller kan det va? : En kvantitativ studie om hur individers konsumtion av flygresor påverkas av den norska flygskatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Lundberg; Hanne Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Difference-in-differences; Flygskatt; Norge; Sverige; Klimatfrågan;

  Sammanfattning : Den första juni 2016 trädde en norsk styckskatt på flygresor i kraft. Avsikten med skatten var både att generera inkomster till statskassan och att minska flygandet hos den norska befolkningen. Denna kvantitativa studie syftar till att utvärdera huruvida den andra avsikten förverkligats. LÄS MER

 4. 4. Miljöskatter i ljuset av neutralitetsprincipen och bonus-malus-systemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Neutralitetsprincipen; Bonus-malus; Fordonsskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en värld där den globala uppvärmningen blir påtagligare för var dag strävar lagstiftare ständigt efter nya sätt att minska utsläppen på. Miljöskatter har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i det svenska skattesystemet. LÄS MER

 5. 5. "De högt hängande frukterna" : En studie av koldioxidskattens inverkan på skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Rosquist; [2017]
  Nyckelord :carbon tax; triple bottom line; stakeholder theory; Koldioxidskatt; intressentteori; hållbarhet; miljöskatter; politiska styrmedel; sågverk; massaindustri; pappersbruk;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investige how Swedish companies in the pulp- and paper industry are affected by the CO2 tax and how their perceived effects differs from the actual effects. The work includes interviews with employer representatives from six different companies. LÄS MER