Sökning: "Miljöskatter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Miljöskatter.

 1. 1. Miljöskatter i ljuset av neutralitetsprincipen och bonus-malus-systemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ajla Topic; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Miljöskatter; Neutralitetsprincipen; Bonus-malus; Fordonsskatt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en värld där den globala uppvärmningen blir påtagligare för var dag strävar lagstiftare ständigt efter nya sätt att minska utsläppen på. Miljöskatter har sedan 1990-talet spelat en allt större roll i det svenska skattesystemet. LÄS MER

 2. 2. "De högt hängande frukterna" : En studie av koldioxidskattens inverkan på skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mattias Rosquist; [2017]
  Nyckelord :carbon tax; triple bottom line; stakeholder theory; Koldioxidskatt; intressentteori; hållbarhet; miljöskatter; politiska styrmedel; sågverk; massaindustri; pappersbruk;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investige how Swedish companies in the pulp- and paper industry are affected by the CO2 tax and how their perceived effects differs from the actual effects. The work includes interviews with employer representatives from six different companies. LÄS MER

 3. 3. Det bästa för miljön, det bästa för Europa?- Europeiska kommissionens argumentation i frågan om EU-harmonisering av miljöskatter The best of the environment, the best for Europe?- European Commission' s official arguments on EU hormonisotian of environmental taxes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Gradeen; [2014-01-29]
  Nyckelord :European Commission; environmental tax reform; elimate change policy; environmental policy; political ideas; argumentation; Europeiska kommissionen; miljöskattereform; klimatpolitik; miljöpolitik; politiska ideer; argumentation;

  Sammanfattning : This thesis tackles the subject concerning arguments as a conceptual basis forunderstanding the general strategy of the European Union Commission on issuesconcerning EU-harmonized environmental taxes, politically delicate and intergovernmentaldependent. The Commission's official proposals, communications and other relevant documents are subject to inquiry, where the theoretical bases are that harmonized environmental taxes in the EU is an issue conceived as supported by academic debate, and where the institutional arrangement in relation to an European-national dimension alongside the discursive context, allows meaningfulspace for arguments. LÄS MER

 4. 4. EU:s statsstödsrätt och miljöskatter : En studie av legitimitet och ändamålsenlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ville Pelling; [2014]
  Nyckelord :Statsstödsrätt; miljöskatter; selektivitet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur EU:s statsstödsregler inverkar på utformningen av miljöskatter på nationell nivå, vidare analyseras också statsstödsreglernas ändamålsenlighet och legitimitet.Statsstödsreglerna innebär ett principiellt förbud mot statligt stöd till företag. LÄS MER

 5. 5. Accounting for Climate Change : Incorporating Externalities due to CO2 Emissions into Financial Statements

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Emelie Davidsson; Charlotte Lilja; [2012]
  Nyckelord :Climate Change; Externalities; Full Cost Accounting; Sustainability Reporting; Externaliteter; full cost accounting; hållbarhetsredovisning; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The full cost of climate change is not accounted for in today’s financial reporting. Today’s sustainability reporting mainly consists of disclosures which do not affect any financial statement. If externalities were accounted for it would help stakeholders become aware of companies’ true sustainability. LÄS MER