Sökning: "Statsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Statsstöd.

 1. 1. Statliga stöd under covid-19 pandemin - en granskning av europeiska kommissionens tillfälliga ram i förhållande till målet om effektiv konkurrens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Göransson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga frågeställning har varit att se till vilken mån europeiska kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, är förenlig med EU:s mål om att effektiv konkurrens ska råda på den inre marknaden. Av utredningen framkommer att det inte finns någon entydig definition av begreppet effektiv konkurrens i de EU-rättsliga källorna. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Viktor Fåglund; Nellie Alin; [2020-09-09]
  Nyckelord :Skyddat boende; Ekonomisk verksamhet; Statsstöd; LOU; IOP;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt. LÄS MER

 3. 3. En unionsrättslig armlängdsprincip inom räckhåll? - En analys av Fiat- och Starbucksdomarna från EU-domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; EU-rätt; internprissättning; armlängdsprincipen; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avancerade skatteupplägg och aggressiv skatteplanering av multinationella företag har länge varit en verklighet för EU och dess medlemsstater. Genom prissättningsbesked kan företag tillsammans med nationella skattemyndigheter avtala om hur företagets internprissättning ska se ut de kommande åren och hur företaget ska beskattas i landet. LÄS MER

 4. 4. Motiv och möjligheter för vall som biogassubstrat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Carl Andås; [2020]
  Nyckelord :vall; biogas; anaerob rötning; grass biogas; anaerobic digestion;

  Sammanfattning : Vallgröda som substrat för biogasproduktion är ovanligt i Sverige idag men återaktualiserades i och med Biogasmarknadsutredningen (SOU 2109:63). Vall odlades på ca 1 100 000 ha i Sverige år 2016 och är vår vanligaste gröda. LÄS MER

 5. 5. Digital Services Tax - A feasible solution for Taxation of the Digital Economy?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Bergvad; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the 21th century, digitalization is considered the most important development of the modern global economy. Tax avoidance is a growing issue for governments globally, that are loosing lots of tax money to finance public welfare systems supporting healthcare, educational institutions and infrastructures. LÄS MER