Sökning: "Miljösociologi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Miljösociologi.

 1. 1. Medelklass och miljöaktivist? : Hur politiska sympatier och social klass relaterar till individers värdering av miljöfrågor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Sahlin; Cecilia Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :Miljösociologi; attityder; politiska sympatier; social klass.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka individer som värderar miljöfrågor högt. En fördjupad kunskap om skillnader i miljöattityder mellan olika individer kan användas för att främja stöd för en miljövänlig politik, vilket i sin tur kan främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar och miljöfrågor i ett utsatt område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Warringer; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; Miljösociologi; Projekt; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av att en förening i Rosengård önskade hjälp med en projektansökan, som syftar till att skapa kunskap om miljö- och klimatfrågor, genomfördes en studie för att förstå hur ungdomar förhåller sig till miljöfrågor. Syftet med projektet var att skapa strategier så att ungdomar i åldrarna 16–25 ska vilja delta i miljövårdande arbete i det egna området. LÄS MER

 3. 3. Hopp eller förtvivlan? : En kvantitativ enkätundersökning i sociala medier om människors attityder till kommunikationen kring klimatförändringar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Petra Åslund; Magdalena Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Miljösociologi; klimatförändringar; kommunikativa angreppssätt; attityder; genus; idealisering; symboliskt kapital; kvasi-experimentell design; Environmental sociology; climate change; communicative approaches; attitudes; gender; idealization; symbolic capital; Quasi-experimental design.;

  Sammanfattning : Klimatfrågan är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och det tycks finnas en stor medvetenhet hos de flesta människor om att det krävs akuta insatser och stora livsstilsförändringar, om vi ska ha möjlighet att minska vår klimatpåverkan. Trots att klimatförändringarna lämnar få oberörda och många individer uppger sig dessutom vara både insatta och engagerade i klimatfrågan, så omsätts engagemanget inte alltid till handling. LÄS MER

 4. 4. Stad och Land

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; Landsbygd; Stad; Miljösociologi; Environmental; awareness; Sociology;

  Sammanfattning : Miljömedvetenhet är ett begrepp som ofta används i media för att beskriva hur pass medveten en person är om hur dennes beteende och attityd påverkar miljön. Begreppet används ofta för att beskriva personer, företag eller organisationer,men även ibland länder. LÄS MER

 5. 5. Att köra eller inte köra : En studie av miljömedvetna bilisters dissonansreducerande- och identitetsupprätthållande strategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Max Ankarvik; [2014]
  Nyckelord :Miljösociologi; Miljömedvetna bilister; kognitiv dissonans; Vanor; Livsstil; Identitet; Gröna bilister;

  Sammanfattning : Att köra eller inte köra is a qualitative study aiming to show how environmentally conscious people who utilizes cars deal with their dissonant behavior, but at the sametime maintain an identity as environmentally conscious. The study is based on the fact that a third of those who drive cars in the municipality of Växjö would like to decrease their use of cars while at the same time having the infrastructural conditions to utilize other means of transportation. LÄS MER