Sökning: "Nätverksplacering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Nätverksplacering.

 1. 1. Vad avgör beslutet att placera barn inom dess nätverk? : En studie om socialsekreterares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Vjollca Kelmendi; Klara Hällström; [2019]
  Nyckelord :Placement within network care; social worker; factors; kinship care.; Nätverksplacering; socialsekreterare; faktorer; familjehem;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa vad socialsekreterare anser vara avgörande för beslutet att placera barn inom nätverket. Fem socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn och unga runt om i Sverige intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Är blod tjockare än vatten? : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av nätverkshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Nina Nordlund; Linnea Svensson; [2015]
  Nyckelord :Nätverkshem; nätverksplacering; stöd; barn och unga.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenhet av nätverksplaceringar. Empirin söker besvara upplevelsen av stödet till nätverkshem, hur de verktyg som finns att tillgå kommer till användning i arbetet samt vilka begränsningar och möjligheter som finns i stödet till nätverkshem. Studien har en kvalitativ forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Nätverksplacering : En studie av socialsekreterares inställning till, och arbete kring, nätverksplacering av barn i Värmlands län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Heléne Gjermandsen; Alexandra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Nätverksplacering;

  Sammanfattning : För de barn som behöver vårdas utanför det egna hemmet är placering i familjehem den vanligaste insatsen. Familjehemsplacering är en insats som påverkar, förutom det berörda barnet, barnets omgivande nätverk. LÄS MER

 4. 4. Övervägande av nätverksplacering : en rättssociologisk studie av socialsekreterares konstruktioner kring övervägande enligt SoL 6:5

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Ulrika Hammarén; Lisa Hjortek; [2006]
  Nyckelord :Nätverksplacering; Överväga; Handläggning; Familjehem; Rättssociologi;

  Sammanfattning : Då ett barn ska beredas vård utanför det egna hemmet har socialtjänsten en skyldighet att enligt SoL 6:5 överväga om barnet kan placeras i det befintliga nätverket. Syftet med denna C-uppsats var att med utgångspunkt i SoL 6:5 undersöka socialsekreterares konstruktion av begreppet ”överväga” och hur de går tillväga vid sitt övervägande. LÄS MER