Sökning: "Ning Ett"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden Ning Ett.

 1. 1. HUR SKILJER SIG LÄSUPPLEVELSEN MELLAN EN E-BOK PÅ LÄSPLATTA OCH EN PAPPERSBOK?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Rune Eriksson; [2023-02-01]
  Nyckelord :E-bok; läsplatta; E-läsare; e-boksläsare; flow;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats har syftet att ta reda på hur digital läsupplevelse graderad i upplevelsen av flow skiljer ifrån en pappersbok. Med e-bokens ökande popularitet har en intressant och viktig fråga uppstått om läsaren kan tillgodogöra sig denna läsning i samma utsträckning som vid analog papperstext. LÄS MER

 2. 2. Trocaderos rebranding – från töntigt till trendigt : En kvalitativ fallstudie om varumärkespersonligheten som strategisk aspekt vid rebranding

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna von Szalay; Vendela Nygren; [2023]
  Nyckelord :Rebranding; brand personality; brand strategy; Aaker; beverage industry; Trocadero; Rebranding; varumärkespersonlighet; varumärkesstrategi; Aaker; dryckesindustrin; Trocadero;

  Sammanfattning : I studier om rebranding görs det ofta en uppdelning i en visuell och en strategisk aspekt, där fokus i huvudsak ligger på den visuella aspekten. Det som saknas i forskning om rebranding är den strategiska aspekten – bland annat en förändrad varumärkesperson- lighet. LÄS MER

 3. 3. Optimerad kemisk efterfällning för låga fosforutsläpp och reduktion av DOC

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Lina Lennklev; Elin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :WWTP; DOC; fosfor; avloppsvattenrening; kemisk fällning; kemisk efterfällning; turbiditet; jar test; UVA; vattenförsörjnings- och avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Behovet av avancerad rening genom till exempel ozonering eller aktivt kol på avloppsrenings-verk blir tydligare i världen som följd av höga uppmätta nivåer av läkemedelsrester i recipienter. I länder som Schweiz är implementeringen redan idag lagstadgad och också i Sverige förväntas inom en överskådlig framtid krav införas på avlägsning av organiska mikroföreoreningar från avloppsvatten. LÄS MER

 4. 4. Sexuella trakasserier, mobbning och kränkningar vid Luleå tekniska universitet : En kvantitativ sekundäranalys av förekomst och skillnader i utsatthet med perspektiv på makt i akademin

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Matilda Wikberg; [2022]
  Nyckelord :sexual harassment; bullying; violations; sex; gender; power; academia; sexuella trakasserier; mobbning; kränkningar; kön; genus; makt; akademi;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar sexuella trakasserier, mobbning och kränkningar i akademisk miljö. På uppdrag av Luleå tekniska universitet har en sekundäranalys av data från en nationell prevalens­studie genomförts i syfte att beskriva före­komsten av kränk­ningar inom lärosätet samt analysera skillnader i utsatthet. LÄS MER

 5. 5. Det osynliga våldet - En kritisk analys av Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18) i förhållande till kravet på effektivitet och mäns våld mot kvinnor ur ett feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktoria Svantesson Thörnblad; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; psykisk misshandel; psykiskt våld; 3 kap. 5 a § BrB; mäns våld mot kvinnor; effektivitet; kriminalisering; feministiskt perspektiv; genusrättsvetenskaplig metod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det står klart att psykiskt våld är ett utbrett problem. Likaså är mäns våld mot kvinnor ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. Psykiskt våld har behandlats i flertalet lagstiftningsärenden, men aldrig resulterat i en särskild kriminalisering. LÄS MER