Sökning: "Pernilla Lundberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Pernilla Lundberg.

 1. 1. Kommunikativa aktiviteter hos elever med annan språklig bakgrund En kvalitativ studie inom grundsärskolans ämnesområden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Pernilla Lundberg; Priya Mohlén Wendel; [2020-02-25]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; grundsärskola; ämnesområden modersmål; första- och andraspråk; flerspråkighet; kommunikation; interaktion; AKK;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats var att studera interaktioner där grundsärskoleelever med annan språklig bakgrund än svenska deltar. Studiens inriktning var på elevens kommunikation och hur pedagoger ger eleven möjligheter och verktyg till kommunicerande. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i förskolan : förskollärares uppfattning om högläsning i verksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Lundberg; Eleonor Malmsten; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; literacy; preschool; language development filtrering: peer reviewed; engelska och svenska artiklar; från 2008; preschool; kindergarden; early childhoodeucation;

  Sammanfattning : Forskning visar att en sjuttonåring som regelbundet har läst och/eller lyssnat till texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd medan en sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat till texter har ett ordförråd på ca 15 000-17 000 ord (Dole, Duffy, Roehler, & Pearson, 1991). Syftet med studien är att skapa större kunskap kring högläsning i förskolan. LÄS MER

 3. 3. ”Äppel, Päppel, Piron, Paron…” : Analys av ett läromedel i läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Screeningplanen i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanna Andersson; Pernilla Sjöstrand; [2012-02-16]
  Nyckelord :screeningplan; normerade tester; läs- och skrivsvårigheter; kompensation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt specialpedagoger/speciallärare använder Screeningplanen i sin verksamhet samt om och i så fall hur Screeningplanen har förändrat deras syn på elevers läs- och skrivutveckling. Ett underliggande syfte är att undersöka vilka pedagogiska insatser som sätts in som träning och kompensation så att skolan kan stötta eleven i sin läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Pernilla Lundin; Malin Lundberg; [2007]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; möjligheter; hinder; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar omutomhuspedagogik samt att belysa vad utomhuspedagogik är. Defrågeställningar vi hade var: Vilket stöd finns för utomhuspedagogik i skolans styrdokument? Hur definieras utomhuspedagogik av de intervjuade pedagogerna? Vilka eventuella fördelar och nackdelar finns inom utomhuspedagogiken enligt de intervjuade pedagogerna? Studien har utförts genom bearbetning av relevant litteratur samt en kvalitativ intervjuserie med olika pedagoger verksamma inom området. LÄS MER