Sökning: "Simning"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Simning.

 1. 1. Religiösa utmaningar i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hanteringen av en religiös mångfald i Idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Taner Tanriverdi; [2020]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; idrott och hälsa; skola; religion; interkulturell; interkulturalitet; andrafiering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka idrottslärare på gymnasienivå, som arbetar på olika skolor lokaliserade i områden med varierande grad av kulturell mångfald, gällande deras erfarenheter kring religiösa utmaningar inom ämnet idrott- och hälsa. Studiens frågeställningar är: - Vilka religiösa utmaningar upplever lärarna existerar, i relation till ämnet idrott och hälsa? - Hur hanteras dessa religiösa utmaningar? - Vilka kompetenser anser lärarna vara viktigt vid hanterandet av utmaningar som kan uppstå, och hur kan man se på det utifrån det interkulturella perspektivet?   Metod En kvalitativ metod användes i studien, 4 idrottslärare från 3 olika kommuner intervjuades digitalt. LÄS MER

 2. 2. Lärare i idrott och hälsas syn på och användning av styrdokumenten för gymnasiet : En kvalitativ studie om hur läroplan, ämnesplan och kursplaner tolkas och tillämpas i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Angelica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; lärare i idrott och hälsa; styrdokument; skolan; undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsas arbetsdagar ser ut i förhållande till styrdokumenten de använder sig av. Frågeställningarna är därför följande: Hur tolkar och använder lärare i idrott och hälsa läroplanen för gymnasiet samt ämnesplanen och kursplanerna i ämnet? Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas undervisning? Vilka områden fokuseras det på mest respektive minst på lektionerna? Metod Arbetet är gjort med en kvalitativ metod i form av djupintervjuer med fyra olika gymnasielärare i idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Mobilsportsensor : Utvecklingsplattform för att kvantifiera träning

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Carl Lindgren; Andreas Jakum; [2020]
  Nyckelord :IMU; Microcontroller; Bluetooth low energy; swiming; IMU; Mikrokontroller; Bluetooth low energy; accelerometer; simning;

  Sammanfattning : Simning är en sport där små marginaler har stor inverkan på resultatet. I OS-finalen 2008 vann Michael Phelps över Milorad Čavić med en hundradels sekund. För att få marginalen på sin sida behöver simmaren träna otaliga timmar. LÄS MER

 4. 4. "Det är som att lägga fram en alldeles för tjock bok till någon som inte kan läsa" : En studie om simundervisning i mångkulturella grundskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rebecca Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Mångkulturalitet; idrott och hälsa; simning;

  Sammanfattning : Studien bestod av en undersökning där syftet var att belysa idrottslärares uppfattningar om hur mångkulturalitet påverkar deras arbete samt de utmaningar som idrottslärare eventuellt möter i simundervisningen på mångkulturella grundskolor. Undersökningen genomfördes i södra Sverige och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med idrottslärare och rektor. LÄS MER

 5. 5. Att deltaga, eller icke deltaga, det är frågan : En undersökning om bakomliggande faktorer till årskurs 6-9 elevers icke deltagande i idrottsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott; deltagande; motivation; självbestämmande;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att studera bakomliggande faktorer till varför elever väljer att inte deltaga i idrottsundervisningen, om det finns specifika problemområden och huruvida man kan se variationer utifrån årskurs och kön tolkat utifrån självbestämmandeteorin av Ryan och Deci. Undersökningen innefattade 140 respondenter i årskurs 6–9, från tre olika skolor i sydöstra Sverige. LÄS MER