Sökning: "Till Hallberg"

Visar resultat 1 - 5 av 336 uppsatser innehållade orden Till Hallberg.

 1. 1. Systembundna sårbarheter i svenskt krishanteringssystem : -

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Karl Hallberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2001 publicerades Säkerhet i en ny tid SOU 2001:41 från 2001, även kallad Sårbarhets- och säkerhetsutredningen. Utredningen ledde till införandet av tre grundprinciper som idag styr ansvarskedjorna i det svenska krishanteringssystemet; ansvars-, närhets- och likhetsprincipen. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp : En littersturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Johansson; Moa Hallberg; [2022]
  Nyckelord :Upplevelser; hälsa; överlevare; hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 drabbades ungefär 8000 personer av hjärtstopp i Sverige. Tiden från hjärtstopp till det att defibrillering utförs är ofta avgörande för överlevnad. Av de 8000 drabbade kunde ungefär 1500 personer räddas. Kunskap om deras hälsa är viktig för att kunna erbjuda god eftervård. LÄS MER

 3. 3. Är individanpassad marknadsföring uppskattat eller skrämmande? : En kvantitativ studie om individanpassad marknadsföring på Instagram kopplat till den personliga integriteten och köpprocessen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Michaela Gullberg; Sara Hallberg; [2022]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personlig integritet; Instagram; köpprocessen; cookies;

  Sammanfattning : Individanpassad marknadsföring har blivit en alltmer vanligare marknadsföringsmetod för företag, genom att samla in information om konsumenter via cookies, skräddarsyr företag annonser på individnivå. Marknadsföringsmetoden har blivit ett omdebatterat ämne på senare tid, huruvida den personliga datainsamlingen är rätt eller fel. LÄS MER

 4. 4. Exploring Translanguaging in English Textbooks : A Content Analysis of Upper and Lower Secondary School English Textbooks.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Simon Hallberg; [2022]
  Nyckelord :bilingualism; content analysis; language resources; multilingualism; Swedish EFL; textbooks; translanguaging;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har translanguaging fått mycket intresse inom SLA-sfären (SecondLanguage Learning). Samtida migration och den ständigt ökandeglobaliseringen har lett till en omvärdering av tvåspråkighet och flerspråkighet. LÄS MER

 5. 5. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emma Hallberg; [2022]
  Nyckelord :dikalv; tillväxt; överlevnad; vitaminer; råmjölk; immunförsvar; immunoglobulin; vitamintillskott; kalvar; kalvhälsa;

  Sammanfattning : Antalet dikor i Sverige har ökat de senaste åren samtidigt som antalet besättningar minskar. Att bedriva dikoproduktion innebär att korna ofta kalvar på tidig vår och går ihop med sina kalvar ute på bete under sommaren för att sedan avvänja sina kalvar på hösten. Det finns många faktorer som påverkar kalven fram till avvänjning. LÄS MER