Sökning: "Till Krüger"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Till Krüger.

 1. 1. Ideofoners användning i svenska : En korpusundersökning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Joakim Hagström-Krüger; [2019]
  Nyckelord :ideophones; onomatopoeia; interjections; ideofoner; onomatopoesi; interjektioner;

  Sammanfattning : Ideofoner i svenska har inte studerats i någon större utsträckning. Fenomenet ideofoner har uppmärksammats mer i andra språk, främst i språk i delar av Asien och Afrika. Traditionellt har de betraktats som en underkategori till interjektioner. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ideofoner används i det svenska språket. LÄS MER

 2. 2. Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett lärarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Krüger; [2019]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; dokumentera; elev; grundskola; centralt innehåll; Lgr11; ord och bild; reflektion; slöjd; slöjdlärare; slöjdämnet; undervisning; återkoppling; summativ; formativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur lärarnas perspektiv undersöka elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjd och hur dessa lärare använder denna dokumentation i bedömningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några svenska slöjdlärare. LÄS MER

 3. 3. Campus Slakthusområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jana Krüger; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; Lärocenter; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund Stockholms stad växer i raskt tempo och många områden som tidigare bestod till största delen av handel eller industri omvandlas till bostadsområden. I takt med att staden växer och drar mer folk till sig måste också stadens funktioner utökas och integreras i de växande stadsdelarna. LÄS MER

 4. 4. Gatan är död, länge leve staden : en kritisk granskning av bilstaden och en vision för en framtida bilfri innerstad för Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Georg Krüger; [2018]
  Nyckelord :bilfri stad; bilfri stadsplanering; hållbar stadsplanering; landskapsarkitektur; Malmö; bilism; people space; cyklism; yta;

  Sammanfattning : Den fria platsmarken, “ytan mellan husen” eller helt enkelt - gatan utgör i grova drag hälften av många västerländska städers totala yta, Sverige inkluderat. Ungefär 65% av denna yta upptas i sin tur idag av biltrafiken genom sk. blandtrafik och parkering. LÄS MER

 5. 5. Gröna väggar för klimatanpassning i södra Sverige - möjligheter och svårigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jennifer Fröberg; Sofia Krüger; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Växande städer och klimatförändringar i världen innebär en utmaning för samhället. Grönytor försvinner i takt med urbaniseringen, vilket skapar problem då naturen är ett grundläggande behov. LÄS MER