Sökning: "självkänsla och genus"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden självkänsla och genus.

 1. 1. You Wanna Be on Top? : A Narrative Career Study of Women’s Experiences and Strategies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alice Åslander; Joel Gedin; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Organisation; Critical Incidents; Exit; Discrimination; Female Manager; Career; Sweden; Minority Position; Coping strategy; Mentor; Sponsor; Leadership; Narrative; Genus; Jämställdhet; Organisation; Kritiska incidenter; Utträde; Diskriminering; Kvinnliga chefer; Karriär; Sverige; Minoritetsposition; Överlevnadsstrategi; Ledarskap; Narrativ;

  Sammanfattning : In Sweden, the statistics show how women are underrepresented in organisational hierarchies; as managers, executive managers, CEOs and board of directors. Qualitative research reveals that women in management positions perceive the working life in Sweden as unequal and how men and women have different terms for making a career. LÄS MER

 2. 2. Det ouppnåeliga idealet : Ätstörningar och muskeldysmorfi ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amelie Roolf; [2019]
  Nyckelord :ätstörningar; muskeldysmorfi; genus; psykisk ohälsa; sjukdomsuttryck;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga vuxna i åldrarna 10–24 år i Sverige, och den kan ta sig många uttryck, bland annat i form av ätstörningar och muskeldysmorfi. I denna litteraturöversikt fokuseras på dessa diagnoser ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Matematik, en genusfråga? : Hur pedagogers förhållningssätt till genus i matematikundervisning påverkar eleven

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Wahlroth; Madeleine Linder; [2019]
  Nyckelord :Genus; matematikundervisning; grundskolan; motivation; självbild;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie var syftet att skapa en förståelse för hur pedagoger i grundskolans tidiga år förhåller sig till genusskillnader inom matematikundervisningen. Således var syftet att undersöka hur pedagogers förhållningssätt påverkar eleverna. LÄS MER

 4. 4. Gender is not what you see : Transgender people's experiences of identity, health and well-being- An interview study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Mood; Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Transgender; Health; Identity; Empathy; Treatment; Well-being; Ethical issues; Transperson; Hälsa; Identitet; Empati; Bemötande; Välmående; Etiska problem;

  Sammanfattning : Background: In India transgender people have a legacy of representation and acceptance dating back thousands of years within the Hindu religion. However, studies show that transgender people in today’s indian society experience lack of social rights and are discriminated towards when it comes to employment, housing and healthcare. LÄS MER

 5. 5. Duktig flicka! : Prestationsrelaterade faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos unga arbetande kvinnor

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Asma El-Mellouki; Emilia Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Good-girl; norms; gender; performance; self-esteem; demands; mental illness; women; Duktig flicka; normer; genus; prestation; självkänsla; krav; psykisk ohälsa; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor upplever höga förväntningar på sig själva och sin prestation, vilket kan leda till ett så kallat “duktig flicka” syndrom som orsakas av individuella, psykologiska och samhälleliga faktorer. Syfte: Syftet med arbetet är att belysa faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa bland unga kvinnor vid prestation. LÄS MER