Sökning: "abstrakta erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden abstrakta erfarenheter.

 1. 1. "Learning by doing" eller bara "doing"? : lärares upplevelser om användning av fysikexperiment i undervisningen, i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Experiment; fysik; lärares upplevelser; mellanstadiet; syfte; uppföljning;

  Sammanfattning : Studiens avsikt är att öka kunskapen om experiments användning i fysikundervisningen. Syftet med studien är att synliggöra hur och varför utvalda lärare arbetar med experiment i fysikundervisningen, med elever i årskurs 4–6. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av att synliggöra elevers erfarenheter i undervisningen : En experimentell fältobservation i ämnet bild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Daniel Sjörén; Patrick Tyrrell; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; bild; erfarenhetsbaserat lärande; abstrakta erfarenheter; konkreta erfarenheter; elevmotivation; lustfyllt lärande; interaktionsprincipen; kontinuitetsprincipen; berättelse.;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur elevers erfarenheter kan identifieras, synliggöras och tillvaratas i och genom bildundervisning. Frågeställningarna som studien har utgått ifrån är: På vilket sätt är elevernas erfarenheter betydelsefulla för deras lärande och hur kan lärare identifiera och synliggöra dem i undervisningen? Hur kan lärare identifiera och synliggöra elevernas erfarenheter i undervisningen? Fyra metoder har utformats och utförts i samband med två fältobservationer; en berättelse, en bildframställning, intervjuer samt frågeformulär. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarnas uppfattningar och beskrivningar om fenomenet matematiksvårigheter samt undervisningsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Elif Kahruman; [2021]
  Nyckelord :Phenomenographic analysis; Thematic analysis; fenomenografisk analys; tematisk analys;

  Sammanfattning : Med bakgrund i att begreppet matematiksvårigheter tycks tolkas olika och att det inte helt och hållet är klarlagt hur en lämplig undervisning ska bedrivas för elever med matematiksvårigheter så syftar detta självständiga arbete till att studera det närmare. Syftet med uppsatsen är att fånga speciallärarnas tankar och kunskap om fenomenet matematiksvårigheter och undersöka vilka undervisningsstrategier som kan användas för att stödja elever i matematiksvårigheter inom matematikämnet. LÄS MER

 4. 4. Elevers lärande om begrepp genom laborationsrapporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Leif Johnson; [2021]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; lärande; skriftlig respons; texter; återkoppling; laborationsrapport;

  Sammanfattning : Många elever upplever biologi som ett krävande ämne på grund av de teoretiska begreppen och språket som används inom ämnet. Med både ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv är det viktigt för undervisningen att skapa tillfällen för lärande. LÄS MER

 5. 5. Att gå från konkreta till abstrakta uttrycksformer inom bråkräkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnea Larson; Marcus Ericsson; [2021]
  Nyckelord :abstrakt; bråk; konkret; laborativt material; uttrycksformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna text är att undersöka teoretiska perspektiv på övergången mellan konkreta uttrycksformer och abstrakta uttrycksformer för tal i bråkform. Flera forskare har stort fokus på det konkreta, laborativa undervisningsmaterialet, vilket vi har uppfattat både från facklig litteratur och från de kurser vi studerat på universitet. LÄS MER