Sökning: "adult education"

Visar resultat 1 - 5 av 471 uppsatser innehållade orden adult education.

 1. 1. Medvetenheten om klimatfrågan bland elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen : En empirisk pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Mattias Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate change; environmental education; sustainable development; upper secondary school; adult education; klimatfrågan; klimatförändring; hållbar utveckling; miljöundervisning; gymnasieskolan; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : The purpose is to study, in a pilot survey, the consciousness of climate change among pupils in secondary school and in adult education. These are the research questions: - What consciousness of climate change do the pupils have? - What are the differences in respect of climate change consciousness between men and women, pupils in adult education and in upper secondary school and pupils in pre-university programmes and in vocational programmes? ”Climate Change Consciousness” is constructed as a concept consisting of ecological, social and economic dimension as well as the components knowledge, attitudes and behaviour. LÄS MER

 2. 2. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Haidi Massoud; Rebecca Elovsson Hultin; [2021]
  Nyckelord :End of life care; Experience; Nurses; Nursing; Palliative care; Patients.; Erfarenheter; Livets slutskede; Upplevelser; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienter; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Palliativ vård är en typ av vård som handlar om att lindra symtom och lidande i livets tidiga och sena slutskede. Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården står dagligen inför olika dilemman och påfrestningar i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som bidrar till fatigue hos patienter som mottar hemodialysbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victor Fredriksson; Nataša Pljevaljčić; [2021]
  Nyckelord :Fatigue; Hemodialysis; Adults; Trötthet; Hemodialys; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett internationellt problem som ökat i prevalens de senaste decennierna. Vid kronisk njursvikt försämras njurarnas filtrationsförmåga och den optimala behandlingen är njurtransplantation, annars behövs hemodialysbehandling för att rena blodet från avfallsprodukter som njurarna vanligtvis skulle rena. LÄS MER

 5. 5. Jag vill vårda dig, men min okunskap stoppar mig : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Sund; Amanda Volmerdal; Kajsa Wernersson; [2021]
  Nyckelord :Care relationship; experiences; fear; ignorance; mental illness; nurse; somatic care.; Erfarenheter; okunskap; psykisk ohälsa; rädsla; sjuksköterska; somatisk vård; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos personer är idag ett växande problem runt om i världen. Samsjuklighet inom patientgruppen är vanligt förekommande, vilket resulterar till utmaningar för sjuksköterskor inom somatisk vård.  Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. LÄS MER