Sökning: "arbetsterapi och aktivitet hos äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden arbetsterapi och aktivitet hos äldre.

 1. 1. Förändringar i aktivitetsmönster och välbefinnande hos äldre efter flytt till särskilt boende : En kvalitativ intervjustudie om äldres självupplevda förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Yvonne Andersson; Elin Erikson; [2019]
  Nyckelord :Activity; Aeging; Occupational Therapy; 65 years and older; Aktivitet; Arbetsterapi; Åldrande; 65 år ;

  Sammanfattning : Syfte: Arbetets syfte var att beskriva äldres, 65 år +, självupplevda förändringar i aktivitetsmönster och välbefinnande efter flytt till ett särskilt boende. Metod: En kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor och skattning med VAS-skala, genomfördes på tio äldre personer som flyttat in på särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Värdet av att vara aktiv med sitt husdjur hos unga vuxna kvinnor med psykisk ohälsa. -En webbaserad enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Hanna Gísladóttir; Manela Music; [2019]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; psykisk ohälsa; unga vuxna kvinnor; husdjur; sällskapsdjur; husdjursägare; terapi med husdjur; aktivitetsvetenskap; aktivitet; värde; ValMO-modellen.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att husdjur bidrar till upplevelse av mening, hälsa och välbefinnande hos äldre, dock behövs studier om vilka värdeupplevelser aktiviteter med husdjur, ger yngre människor. Syfte: Undersöka vilka värdeupplevelser kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 18–29 har av att vara aktiva med sitt husdjur, samt undersöka eventuellt samband mellan hälsa och värdedimensioner samt mellan värdedimensionerna. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av möjligheter och hinder till meningsfulla aktiviteter : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Wedin; Linnéa Wisberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; home care; ordinary living; environmental factors; health; Arbetsterapi; hemtjänst; ordinärt boende; omgivningsfaktorer; hälsa;

  Sammanfattning : Meningsfulla aktiviteter ingår i arbetsterapeutens kompetens och något som arbetsterapeuter bör grunda sina interventioner i. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelse av möjlighet och hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av hälsa och mening i aktivitet hos äldre personer som besöker kommunala träffpunkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Alexandra Autio; Elin Frank; [2017]
  Nyckelord :äldre personer; hälsa; mening i aktivitet; träffpunkter; arbetsterapi; husdjur; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det naturliga åldrandet påverkas av många faktorer där upplevd hälsa och mening i aktivitet spelar en stor roll. Det finns studier som tyder på att husdjur har en positiv påverkan på dessa faktorer, men få studier är gjorda på hur husdjur påverkar dessa faktorer bland den äldre befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av hundassisterad intervention för äldre personer

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karoline Söderlind; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; clinical reasoning; animal-assisted therapy; dog-assisted therapy; older adults; Arbetsterapi; kliniska resonemang; djurassisterad intervention; hundassisterad intervention; äldre personer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid användande av hundassisterad intervention på korttidsboenden och särskilda boenden för äldre personer. Genom ett ändamålsenligt urval valdes fem arbetsterapeuter med tre till sex års erfarenhet av hundassisterad intervention ut som deltagare i studien. LÄS MER