Sökning: "b uppsats på engelska"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden b uppsats på engelska.

 1. 1. The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Jurvanen; [2017]
  Nyckelord :PMDD; work life balance; qualitative; subjective experience; phenomenological approach; burden of illness; PMDS; arbetslivsbalans; kvalitativ; fenomenologisk ansats; sjukdomsbörda; subjektiv upplevelse; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract - Svenska Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Återkoppling - En undersökning om återkopplingens roll i utbildningen för gymnasielärare i svenska och engelska

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åsa Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :återkoppling; lärarutbildning; bedömning för läran;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Flertalet språkforskare, utomlands liksom i Sverige, förespråkar en allsidig återkoppling till eleven och dennesinsats, samt ett pågående arbete med återkopplingen för att stärka lärandeprocessen. I en tid då formativbedömning är på stark frammarsch tycks återkoppling vara än mer aktuell, särskilt i förening med detsociokulturella läroperspektivet som åberopar en kommunikativ ansats i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju en överlevnadsfråga" : Hinder och möjligheter att undervisa i och för Hållbar Utveckling i Engelska A/B

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Ellen Johansson; [2009]
  Nyckelord :ESD; English as a foreign language at Swedish upper secondary schools; environmental education; educational philosophy; democracy; holistic; motivation; UNECSO; Agenda 21; ESD; engelska A och B gymnasienivå ; miljöundervisning; utbildningsfilosofier; demokrati; ämnesövergripande; motivation; UNESCO; Agenda 21; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : År 2003 utnämnde UNESCO årtiondet 2005-2014 till decenniet för utbildning i hållbar utveckling och även andra internationella och nationella beslut togs för att föra in utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development) i skolans alla ämnen. ESD syftar till att eleven ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska olika såväl ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv samt kunna ta ställning till dessa genom ett aktivt deltagande i olika demokratiska processer för att stödja hållbar utveckling. LÄS MER