Sökning: "barn och idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden barn och idrott.

 1. 1. Strategi2025 – Från triangel till rektangel : Var gör föreningarna för att behålla och rekrytera barn och ungdomar samt deras vetskap om Strategi 2025?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jovana Petrovic; Simon Andersson; [2020]
  Nyckelord :Idrottsorganisation; rekrytering; avhopp; Idrott för alla; Strategi 2025; kommunikation; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att få en större inblick i tennis -och fotbolls föreningarnas kännedom kring Strategi 2025 i Småland. Riksidrottsförbundets mål med hjälp av Strategi 2025 är att få idrottsrörelsen i Sverige att gå från triangel till rektangel, vilket i praktiken innebär att få barn och ungdomar till att idrotta så länge som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars förväntningar på idrott och hälsa : En tolkande fenomenologisk studie av föräldrars upplevelse och betydelse av dagens ämne idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Patrik Frykling; Sofiän Norstad Habeish; [2020]
  Nyckelord :Phenomenology; parents experience; physical education and health; PEH; adult life; social benefit; curriculum; interpretive phenomenological analysis; IPA; fenomenologi; föräldrars upplevelse; idrott och hälsa; IDH; vuxenlivet; samhällsnytta; Lgr11; läroplan; tolkande fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med vår studie är att undersöka föräldrars upplevelse av betydelsen av idrott och hälsa. Frågeställningar Hur upplever föräldrar till elever i svenska grundskolan syftet med idrott och hälsa? Vad beskriver föräldrar till elever i svenska grundskolan att de ska lära sig i idrott och hälsa?  Metod Studien har en kvalitativ ansats där vi intervjuade sex föräldrar till barn i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Mitt barn har öppnat upp en helt ny värld för mig och det är jag tacksam för - en kvalitativ studie om föräldraengagemang inom barnidrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Runemark; Louise Leifland; [2020]
  Nyckelord :Idrott; motivation; föräldraengagemang; barnidrott; Riksidrottsförbundet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Är föräldrar det stora problemet inom barnidrott? Syftet med studien var att undersöka föräldraengagemang inom barnidrott med fokus på föräldrars upplevelse, vad de ansåg som bra engagemang för att främja barnidrott, och vilken roll idrottsföreningar spelar i detta sammanhang. En kvalitativ ansats användes för att ge en djupare förståelse av fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Varför slutar tonåringar med idrott och organiserad fysisk aktivitet? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Malin Grönroos; Beatrice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott; tonåringar; avhopp; samhälle.;

  Sammanfattning :  Idag är det välkänt att idrott och fysisk aktivitet medför många hälsovinster och positiva effekter som till exempel ökat välmående, bättre självkänsla och ett större välbefinnande. Stark evidens finns för att regelbunden fysisk aktivitet förebygger ohälsa, motverkar skador, sjukdomar, samt fetma och övervikt. LÄS MER

 5. 5. Konsumentuppfattning av livsmedelsbutikers sponsringsaktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Sundström; Tim Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship; sponsorship activities; marketing; grocery stores; Sponsring; sponsringsaktivitet; marknadsföring; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Denna studie är en del av ett examinerade moment i form av ett examensarbete för två studenter vid Högskolan Dalarna. Där den ena har studerat Detaljhandelsprogrammet och den andra studerat Sport Management. LÄS MER