Sökning: "beställarkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet beställarkompetens.

 1. 1. UX som tankesätt istället för arbetssätt : En studie om hur designers hos SME-företag i den svenska designbranschen förhåller sig till UX-design och användarmedverkan i designprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Matilda Rudblom; Elin Elfström; [2020]
  Nyckelord :Designers; SME; designbranschen; UX; UX methods; value; customer competence; responsibility; design thinking.; Designers; SME; designbranschen; UX; UX-metoder; värde; beställarkompetens; ansvar; designtänk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out if the gap between theory and practice is also visible in the Swedish design industry and how the gap could then be reduced. Previous research describes a lack of UX (User eXperience) work in design processes and a study has therefore been conducted with the aim to formalize guidelines for how companies, which do not include UX and users in their design processes, should develop their UX work in order to offer better artifacts. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av projektstyrning genom införandet av ett styrningsverktyg : En fallstudie av ett svenskt allmännyttigt bostadsbolag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mahmoud Aldabbour; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; styrningsverktyg; effektivisering; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och få en djupare förståelse för övergången från att driva projekt utan en specifik styrningsmodell till att börja använda ett gemensamt styrningsverktyg. En kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer användes för att få förståelse för utmaningarna som upplevdes av projektledare i det sättet de driver projekt och deras försök att driva projekt på ett mer strukturerat arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. A Digital Tool to Improve the Efficiency of IT Forensic Investigations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Tone Hansen; [2019]
  Nyckelord :IT forensics; digital forensics; IT-forensik; digitala hjälpmedel; rättsväsende; beställarkompetens;

  Sammanfattning : The IT forensic process causing bottlenecks in investigations is an identified issue, with multiple underlying causes – one of the main causes being the lack of expertise among those responsible for ordering IT forensic investigations. The focus of the study is to create and evaluate a potential solution for this problem, aiming to answer research questions related to a suitable architecture, structure and design of a digital tool that would assist individuals in creating IT forensic orders. LÄS MER

 4. 4. Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet : En problematiserande studie om tillgängliggörande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Björn Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :students with blindness; accessibility; participation; digital teaching materials; discursive psychology; equivalent education; braille; elever med blindhet; tillgänglighet; delaktighet; digitala läromedel; diskurspsykologi; likvärdig utbildning; punktskrift;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av barriärer sombromsar EPC-marknadensutveckling : En empirisk studie i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jennifer Palén; [2018]
  Nyckelord :EPC; renovation; sustainable building; public owned properties; energy services; energy service companies; EPC; renovering; uthålligt byggande; offentlig ägda fastighetsbestånd; energitjänster; energitjänsteföretag;

  Sammanfattning : I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 procent av landets totala energianvändningoch utfaller således i en högre förbrukning än både transport- och industrisektorn. Entredjedel av denna energi förbrukas inom de 90 miljoner kvadratmeter ägda av offentligsektor. LÄS MER