Sökning: "betänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet betänkande.

 1. 1. Egna barn och andras ungar : En diskursanalys över hur barn som kan misstänkas för brott kommer till uttryck i rättsliga dokument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Jens Olsson; [2023]
  Nyckelord :Diskursanalys; kritisk diskursanalys; språk och makt; tvångsmedel och barn; unga lagöverträdare; polisiärt arbetet;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas på ett diskursivt plan hur frågor om barn under femton år som nyttjas av annan för kriminell verksamhet, kommer till uttryck i samtida rättsliga dokument med tillhörande remissvar. Problemformulering som ligger till grund för denna studie har bestått av tre frågor; vilka diskursiva antaganden och påståenden figurerar om barn som begår brott i promemorian Ds 2020:23 (?), vilka diskursiva antaganden och påståenden figurerar om barn som begår brott i de inkomna remissvaren (?), och hur återfinns och konstrueras de olika diskurserna i SOU 2022:1? Materialet som ligger till grund för studien utgörs av två utredningar och tillhörande remissvar. LÄS MER

 2. 2. Lagstiftarens kamp mot unga i kriminella nätverk: En kritisk studie om det nya brottet involverande av en underårig i brottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mirjam Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Brottslighet; Crime; Kriminella nätverk; Criminal networks; Kriminaliseringsprinciper; Ultima ratio; Obestämdhetsförbudet; Effektivitet; Legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli i år införs det nya brottet involverande av en underårig i brottslighet i 16 kap. 5 a § brottsbalken. I propositionen Skärpta straff för brott i kriminella nätverk beskrivs den nya kriminaliseringens syfte vara att skydda samhället från att unga personer dras in i kriminella nätverk. LÄS MER

 3. 3. Politisk inverkan och historieämnets skildringar från 1970–1994

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :amal alsharfani; [2023]
  Nyckelord :betänkande; utlåtande; motioner; propositioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur politiska dokument, betänkanden samt utlåtanden har påverkat läroplanen för gymnasieskolan från 1970–1994 och förändringen av historieämnet på gymnasieskolan från 1970–1994. Båda frågeställningar är förknippade med varandra för att komma till ett konkret resultat. LÄS MER

 4. 4. Schabloner med friktioner? Är ett schablonbeskattat mikroföretagarkonto lösningen på gigekonomins skatterättsliga problem? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; [2022-02-04]
  Nyckelord :Skatterätt; Gigekonomi; Schabloner; Giggare; Plattformsekonomi; Delningsekonomi; Arbetstagare; Arbetsgivare; Inkomstslaget tjänst; Inkomstslaget näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Fenomenet gigekonomi har uppkommit tillsammans med digitaliseringens framfart. Vad som anses vara gigekonomi är dock inte klart definierat, vilket resulterat i att forskningen och statistiken inte använder begreppet koherent. LÄS MER

 5. 5. Sjunde skolåret : Statens offentliga utredning från (1935) angående sjuårig folkskola Vilka motiv hade statens offentliga utredning angående att införa ett sjunde skolår? Vilka yttranden fanns i det betänkande förslaget SOU 1935:58?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :André Melki; [2022]
  Nyckelord :Sjunde skolåret;

  Sammanfattning : .... LÄS MER