Sökning: "blue mussel farming"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden blue mussel farming.

 1. 1. Is blue mussel farming a potential mitigation tool to combat eutrophication in the Baltic Sea? A synthesis based on stakeholder interviews

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emilija Zilinskaite; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Baltic Sea; Baltic Sea Region; eutrophication; blue mussel farming; circular economy;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is the most polluted sea in the world. Its hydrological conditions and ongoing eutrophication are a high threat for marine biodiversity and ecosystems. Additionally, eutrophication has negative effects on the wellbeing of countries and their societies in the Baltic Sea Region (BSR). LÄS MER

 2. 2. Using Blue Mussels as a Tool for Mitigating Eutrophication in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Ståhle; Linnea Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis LCA ; recycling of nutrients; blue mussels; mussel farm; mussel meal; biogas; compost;

  Sammanfattning : Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover. LÄS MER

 3. 3. Värdet av musselodlingar som reningsåtgärd i en kostnadseffektiv rening av kväve och fosfor från Östersjön

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Lindqvist; [2008]
  Nyckelord :musslor; kväve; fosfor; kostnadseffektivitet; Östersjön;

  Sammanfattning : Övergödning på grund av mänskliga utsläpp av närsalter, främst kväve och fosfor är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön. Blåmusslor lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. På så sätt bidrar de till att minska övergödningen när de skördas. LÄS MER