Sökning: "cykelvägar"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet cykelvägar.

 1. 1. Trafiksäkrare gång- och cykelvägar till skolan: En fallstudie på Tenhultsskolan i Jönköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anna-Bella Arnsmar; Lisa Simonsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet vid skola; barn och trafiksäkerhet; fysiska och beteendepåverkande åtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Idag upplevs det att vissa gång- och cykelvägar till skolan inte är tillräckligt trafiksäkra, vilket resulterar i att många föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan istället. Det medför att antalet barn som går och cyklar till skolan minskar. För att ändra på det här bör åtgärder tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Se upp i backen! Cyklisters val av hastighet i lutning med svängradie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Anna Assarsson; [2020]
  Nyckelord :Framkomlighet; säkerhet; svängradie; lutning; cyklister; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cykeln som färdmedel är bra för miljön och ökar folkhälsan. I syfte att öka cyklandet har ett antal prioriterande insatsområden tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (Trafikverket, 2018). Bland dem finns säker infrastruktur och beteendepåverkande insatser. LÄS MER

 3. 3. TRANSPORTTILLGÄNGLIGHET OCH RÖRELSE - En undersökning på den tätortsnära landsbygdsorten Arrie, Vellinge

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johanna Vesterlund; Sofia Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Mobilitet; Transporttillgång; Tätortsnära landsbygd; Stadsplanering; Regional planering; Region; Hållbart resande; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Det samhälle vi lever i idag blir allt mer mobilt och människor har möjlighet att röra sig överstörre områden på kortare tid. Däremot är satsningar inom transportsystem oftast koncentrerattill områden som ger störst samhällsekonomisk lönsamhet, alltså tätorter och större samhällenmed högt antal resande. LÄS MER

 4. 4. Framtagande av principritningar för tillgänglighetsanpassade gång- och cykelkorsningar i Luleå Kommun

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Christian Rifalk; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighetsanpassning; övergångställe; gång- och cykelvägar; rörelsehindrad; synskadad; trafikmiljöer; ramp; taktila ytor;

  Sammanfattning : Enligt plan- och bygglagen ska allmänna platser kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Anpassningar måste därför byggas in i trafikmiljöerna. LÄS MER

 5. 5. Cykelvägar anlagda på befintlig jord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Anton Nordvall; Gustaf Holmström; [2020]
  Nyckelord :Cykelväg; Organisk halt; Humusjord; Jämnhet; Bärighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör en masteruppsats vid Lunds Universitet. Målet med studien är att undersöka kraven i det svenska referensverket AMA Anläggning. Kraven säger att den organiska halten i undergrunden inte får överstiga 2 vikt% i fyllnadsmaterialet. Både vad gäller cykelvägar och vanliga vägar. LÄS MER