Sökning: "didaktiska utmaningar"

Visar resultat 16 - 20 av 129 uppsatser innehållade orden didaktiska utmaningar.

 1. 16. Digitala verktyg i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juhlia Thylin Rescic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att lyfta fram olika faktorer som kan inverka på varför digitala verktyg inte har ett större utrymme på bildlektioner, framförallt i form av bildframställning. I detta arbete har åtta artiklar sammanställts över både svensk och internationell forskning om vilka olika faktorer som påverkar att digital implementering i bildämnet inte har fått ett större genomslag. LÄS MER

 2. 17. Några lärares upplevelser av integrerad svenska som andraspråksundervisning: möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Selma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; svenskundervisning; andraspråket; andraspråksinlärning; modersmål; flerspråkighet; studiehandledning; integrerad svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra lärare i grundskolans tidigare år säger att de arbetar för att ge andraspråkselever stöd i utvecklingen av deras andraspråk genom en integrerad svenska som andraspråksundervisning där både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk undervisas parallellt i samma klassrum. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden i form av semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka vilka didaktiska metoder lärarna uppger att de använder för att ge andraspråkselever stöd i utvecklingen av deras andraspråk samt vilka styrkor och utmaningar dessa lärare beskriver när det kommer till en integrerad svenska som andraspråksundervisning. LÄS MER

 3. 18. En religionsdidaktisk analys : Lärares utmaningar och anpassningar i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maya Noras; Roza Paronyan; [2021]
  Nyckelord :religionsdidaktik; mångreligiöst-klassrum; kommunikationsfrågor; elevperspektiv; ämnesöverskridande; individanpassning; religionskunskap; läroplansförändringar;

  Sammanfattning : Det didaktiska ämnesfältet gör det möjligt att undersöka vilka metoder yrkesverksamma lärare applicerar i undervisningen i religionskunskap 1 för att uppnå de krav som ämnesplanen kräver. Denna kvalitativa och kvantitativa undersökning undersöker vilka utmaningar lärare ställs inför och hur dessa utmaningar kan tacklas i religionsundervisningen samt i mångreligiösa klassrum. LÄS MER

 4. 19. Varför är programmering så svårt?En kvalitativ studie om matematiklärares utmaningar i sin undervisning i programmering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julien Eskola; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien grundade sig i tidigare forskningsresultat som konstaterade att många svenska matematiklärare inte kände sig tillräckligt förberedda för att undervisa i programmering. Syftet med studien var lokalisera vilka delar som saknades för att matematiklärarna skulle känna sig tillräckligt förberedda för att undervisa i det. LÄS MER

 5. 20. Pandemins digitala svenskämne : En kvalitativ studie om gymnasielärare erfarenheter av att undervisa i svenskämnet på distans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Haraldsson; Casandra Ikonen; [2021]
  Nyckelord :coronapandemi; didaktik; distansundervisning; läsning; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vi ämnar utveckla förståelse för hur gymnasielärare i svenskämnet har upplevt skiftet från klassrumsundervisning till distansundervisning med särskilt intresse av läsning. Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare. LÄS MER