Sökning: "didaktiska utmaningar"

Visar resultat 6 - 10 av 129 uppsatser innehållade orden didaktiska utmaningar.

 1. 6. Kursdeltagare både här och där! : En fenomenografisk fallstudie om uppfattningar och erfarenheter av synkron hybridundervisning inom högre utbildning

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Stefan Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Synkron hybridundervisning; distansundervisning; Blended Learning; Hybrid Learning.;

  Sammanfattning : Utbildning på högskole- och universitetsnivå har under åren 2020-2022 präglats av enorma påfrestningar, förändringar och restriktioner i spåren av den pandemi som drog över världen. Under våren 2020 behövde många lärare inom högre utbildning, över en natt, ställa om sin undervisning från campusbaserad undervisning till onlinebaserad distansundervisning och många studenter fick därmed också helt andra förutsättningar inom sina utbildningar. LÄS MER

 2. 7. Högläsningens möjligheter och utmaningar i de tidiga skolåren – En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Timothy Maldoon; [2022]
  Nyckelord :reading aloud; language development; the early school years; högläsning; språkutveckling; de tidiga skolåren;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra till att ge en fördjupad förståelse av och en systematisk översikt över högläsningens olika kvaliteter som ett pedagogiskt språkutvecklingsverktyg för yngre elever. Mer specifikt ämnar jag att besvara följande frågeställningar utifrån aktuell forskning: 1) Vilka möjligheter kan högläsning som pedagogiskt språkutvecklingsverktyg innebära för elever i de tidiga skolåren? och 2) Vilka didaktiska utmaningar kan uppstå i samband med högläsning för dessa elever? Arbetet bestod av systematiska sökningar i totalt fyra internationella och svenska databaser. LÄS MER

 3. 8. Inkludering och undervisning av nyanlända elever i religionsämnet : en intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofie Olsson; [2022]
  Nyckelord :Nyanlända; Religionsdidaktik; Likvärdighet;

  Sammanfattning : De senaste årens stora flyktingvågor har en stor påverkan på skolan och idag har många skolor samt lärare erfarenheter av att ta emot nyanlända elever. Dessa elever kommer från olika länder med olika kulturer, religioner och utbildningssystem. LÄS MER

 4. 9. Äventyrlig bedömning eller bedömningens äventyr? : En jämförande studie om vad som ska tränas och bedömas inom yrkesutbildning utifrån svensk och kubansk läroplan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lilian Hemmingsson; [2022]
  Nyckelord :Bedömning; kunskapsbedömning; utbildningsmål; läroplan; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidga och synliggöra kunskaper om hur olika läroplaners beskrivningar förhåller sig till kunskapskonstruktion, samt till kunskap som ska bedömas på olika sätt. Avsikten har varit att genomföra en komparativ textanalys, utifrån en läroplansteoretisk ansats studera ett antal likvärdiga innehåll som ska tränas för att försöka finna skillnader och likheter gällande vad som skrivs fram i de bägge ländernas läroplaner (Kuba – Sverige), samt hur de förmågor som ska tränas är tänkta att bedömas. LÄS MER

 5. 10. "Man vill ju få med dom på tåget" : En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1–3 beskriver sitt arbete med läs-och skrivinlärning och läs-och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Nygren; Jenny Jakobsson Rasmussen; [2022]
  Nyckelord :Läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; åk 1–3; fenomenografisk analys; didaktik.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om lärare i årskurs 1–3 och deras syn på läs- och skrivundervisning och läs- och skrivsvårigheter. Internationell och nationell forskning lyfter vikten av att kunna läsa för att få möjlighet att delta i samhället, det minskade intresset för läsning bland våra elever samt vilka framgångsfaktorer som skapar ett lyckat arbete kring läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER