Sökning: "förskollärare interkulturell"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden förskollärare interkulturell.

 1. 1. Barns flerspråkighet och deras sociala utveckling : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar kring relationen mellan barns flerspråkighet och deras sociala utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Gentiana Ramadani; Hamdegyul Tahir Hyusein; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; social utveckling; förskollärare; barn; interaktion; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring relationen mellan barnens flerspråkighet och deras sociala utveckling. Studien utgår från tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Trygga relationer i den flerspråkiga förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares relationsskapande med barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Karlsson; Frida Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Safe relationships; mother tongue; multilingual; relational pedagogy; intercultural pedagogy.; Trygga relationer; modersmål; flerspråkighet; relationell pedagogik; interkulturell pedagogik.;

  Sammanfattning : Studien söker genom intervjuer kunskap om hur förskollärare i förskolans verksamhet beskriver att de arbetar för att skapa trygga relationer till barn med annat modersmål än svenska, samt hur de upplever att deras metoder stödjer barnens språkutveckling. Studien utgår från en kvalitativ ansats eftersom den söker detaljerad information av förskollärare ute i verksamheterna. LÄS MER

 3. 3. Men, vi ger dem allt de behöver - en jämförande studie om introduktioner med språkbarriärer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karolina Svensson; Rebecca Gangenäs; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: förskollärare; interkulturell; introduktion; kommunikation; kroppsspråk; kultur; monokulturell; pedagog; rektor;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka och skapa förståelse för hur förskollärare upplever introduktioner med vårdnadshavare som inte har svenska som förstaspråk samt vilka förutsättningar som ges av rektorer för en trygg introduktion med fungerande kommunikation. Det råder en frustration bland förskollärare kring bristande kommunikation med vårdnadshavare samt i avseendet att tillräckliga resurser saknas. LÄS MER

 4. 4. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER

 5. 5. Ett interkulturellt förhållningssätt och synliggörande av mångkulturellt arbete i förskolan : Förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jon Jonsson; Erika Sundelin Joas; [2019]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; interkulturell; språk; mångkulturell och förhållningssätt;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. LÄS MER