Sökning: "normkritiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden normkritiskt perspektiv.

 1. 1. ”Huvudsaken är väl att man är en bra människa” : En kvalitativ textanalys av innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet i skönlitteratur för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Minolf; Fanny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; didaktiskt innehåll; lågstadiet; högläsning; skönlitteratur; kvalitativ textanalys; sex- och samlevnadsundervisning; könsmönster; könsidentitet; sexualitet; heteronormen; normativ; normavvikande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilket innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet som finns i skönlitteratur för årskurs 1–3, för att lågstadielärare potentiellt ska kunna använda böckerna i ett högläsningssyfte i sin sex- och samlevnadsundervisning. Studiens teoretiska utgångspunkter är den didaktiska frågan vad, heteronormen, könsmönster, könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Gestalta genus i förskolan : En studie om fyra pedagogers föreställningar om kön utifrån exemplet måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofie Andersson; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; könsmönster; könsföreställningar; normkritiskt perspektiv; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har lyft jämställdhetsarbetet på förskolan. Syftet med studien är därför att utifrån ett normkritiskt perspektiv synliggöra fyra pedagogers föreställningar om kön i kommunikationen med barn, med specifikt fokus på kommunikation vid måltider. LÄS MER

 3. 3. Hur speglas normer i matematik? : En läromedelsanalys av tre matematikläromedel i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marcus Blom; Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Läromedelsanalys; Normer; Genus; Etnicitet; Familjekonstellation; Årskurs 6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och familjekonstellationer framställs i tre utvalda matematikläromedel i grundskolans årskurs 6 och konkretiseras genom två frågeställningar: Vilken fördelning av genus, etnicitet och familjekonstellationer finns i de tre utvalda matematikböckerna? samt Hur framställs genus, etnicitet och familjekonstellationer i de tre utvalda matematikböckerna?. Studien utgår från ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där en läromedelsanalys av bild och text från de två första kapitlen i matematikläroböckerna Matematik Alfa, Matte Direkt Borgen 6A samt Mera Favorit Matematik 6A har granskats. LÄS MER

 4. 4. Pojkar i klänning : En studie om genusordning och könsidentitet i barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Felicia Björklund; [2021]
  Nyckelord :children s literature; gender identity; gender order; norm criticism; barnlitteratur; genusordning; könsidentitet; könsöverskridande; normkritik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur pojkar i klänning gestaltas i barnlitteratur. Syftet är att ur ett normkritiskt perspektiv synliggöra hur genusnormer bryts och upprätthålls. Studiens datainsamling består av kvalitativ text- och bildanalys av tre stycken barnböcker som riktar sig till barn i åldern 3–6 år. LÄS MER

 5. 5. Du kan inte bli vad du inte kan se : En normkritisk analys av hur etnisk mångfald skildras i skönlitterära böcker för barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotta Arheden Jansson; Hanna Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; etnisk mångfald; normkritiskt perspektiv; tematisk analys; ikonotext;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ur ett normkritiskt perspektiv undersöka hur etnisk mångfald framställs i barnlitterära böcker som läses i svenska klassrum, utgivna mellan 2008-2019. Med en deduktiv tematisk litteraturanalys med stöd av ikonotextbegreppet undersöktes det empiriska materialet kvalitativt, med kvantitativa inslag genom följande två forskningsfrågor: Hur och i vilken omfattning förekommer mörkhyade karaktärer i den från biblioteket mest utlånade barnlitteraturen? och Hur gestaltas den etniska mångfalden i den från biblioteket mest utlånade barnlitteraturen? Tidigare svensk forskning visar att etnisk mångfald framställs på ett mer nyanserat sätt i barnlitteraturen än tidigare. LÄS MER