Sökning: "normkritiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden normkritiskt perspektiv.

 1. 1. Starka flickor och snälla pojkar eller hur var det nu igen? : En studie av könsnormer i 6 moderna svenska barnromaner som används i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Ögren; Lii Ahlin; [2019]
  Nyckelord :kön; genus; normer; högläsningsböcker; textanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur de olika könen framställs i litterära böcker som är vanliga som högläsningsbok i de lägre årskurserna. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur ser förekomsten av kvinnliga och manliga karaktärer samt karaktärer med ej specificerat kön, ut i böckerna? Hur framställs könsnormer i text och bild i de olika böckerna? Finns det inslag av brott mot könsnormer i böckerna och hur framställs isåfall karaktärerna som bryter mot könsnormerna? Studien genomfördes genom analys av sex barnböcker utifrån genus. LÄS MER

 2. 2. "Genusböcker finns det ju gott om" : Förskollärares uppfattningar om normkritiskt arbete med barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Aillinora Pettersson; Micaela Kimström; [2019]
  Nyckelord :anti-oppressive pedagogy; children´s literature; diversity; norms; norm critical perspectives; preschool; preschool teacher; barnlitteratur; förskola; förskollärare; mångfald; normer; normkritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet normkritik och hur de tillämpar det i arbetet med barnlitteratur i förskolan. Forskning kring det normkritiska perspektivet visar att det krävs stor medvetenhet kring normer och privilegier för att vi inte omedvetet istället förstärker normer och skapa utanförskap. LÄS MER

 3. 3. Att möta flerspråkighet i förskolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Jönsson; Jonathan Ringström; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; flerspråkig undervisning; förskola; förskollärare; modersmål; undervisning;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle där det talas många olika språk och trots den språkliga mångfalden sker enligt (Cummins, 2017) undervisningen på svenska. Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare arbetar med flerspråkighet utifrån läroplanens undervisningsbegrepp. LÄS MER

 4. 4. Ett normkritiskt förhållningssätt : En studie om normkritiskt förhållningssätt, med fokus på genus och HBTQ och den fysiska miljöns möjligheter och/eller begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Saxunger; Matilda Persson; [2019]
  Nyckelord :Normkritiskt perspektiv; feministisk poststrukturalism; gränsöverskridande; HBTQ; genus; fysiska miljön;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur barn i förskolan ges möjligheter eller begränsas att agera gränsöverskridande (avseende genus/HBTQ) i den fria inomhusleken. Genom observationer och intervjuer har vi studerat hur den fysiska miljön och det pedagogiska lekmaterialet kan komma att påverka barnen utifrån ett normkritiskt perspektiv med en inblick på genus/kön och HBTQ. LÄS MER

 5. 5. Flickan i barnboken : En analys av tre utvalda barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lina Fryk; [2019]
  Nyckelord :Gender; norms; character; children’s books; Genus; normer; karaktär; barnböcker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how young girls have been portraited in children's literature in the last 40 years. Find out how young girls are portrayed in literature for children. LÄS MER