Sökning: "familjerätt barn vårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden familjerätt barn vårdnad.

 1. 1. Barns delaktighet i vårdnadstvister- är det så bra som det låter? En kritisk granskning av om barns rätt till delaktighet i vårdnadstvister utifrån ett barnperspektiv är motiverad och om denna rätt behöver stärkas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; vårdnadstvist; delaktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att värna om barn och barns rättigheter är frågor som ständigt är aktuella, och inom politiken framförs ständigt nya lagförslag på hur barnrättsperspektivet kan stärkas. I denna uppsats kommer därmed redogöras för om barns delaktighet i vårdnadstvister i den utsträckning som gällande rätt öppnar upp för är motiverad, samt om det är berättigat att stärka denna rätt. LÄS MER

 2. 2. Otillbörlig påverkan - en studie av begreppet otillbörlig påverkan och dess betydelse för domstolens bedömning av barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Sjödahl; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; barnets bästa; otillbörlig påverkan; umgängessabotage; föräldraalienation; PAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnad, boende och umgängesmål ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja, som ett led i bedömningen av barnets bästa. Bedömningen försvåras dock ibland av att barn uttrycker sig på ett sätt som egentligen inte representerar deras verkliga vilja. Vad de uttrycker är istället ett resultat av påverkan från en förälder. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa? : en kritisk diskursanalys om hur tingsrätten resonerar kring uppgifter om pappans våld mot mamman i vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Custody dispute; Custody of children; Child-custody; Case custody; Custody reform; Sole custody; Joint custody; Domestic violence; Violence against children; Court; Family law; Best interest of the child; Parental rights; Parental responsibility.; Vårdnadstvist; Barn som upplever våld; Gemensam vårdnad; Enskild vårdnad; Domstol; Familjerätt; Vårdnad om barn; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskurser konkurrerar om vad som är barns bästa och hur dessa styr tingsrättens beslut vid vårdnadstvister när det finns uppgifter om pappans våld mot mamma och eventuellt barn. Det empiriska materialet utgick ifrån 14 domar där det fanns uppgifter om pappans våld inom familjen. LÄS MER

 4. 4. `Let`s tvist again`Om barnets bästa och en förälders rätt till förnyad domstolsprövning i vårdnadsprocesser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Gradin; [2020-04-14]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnadstvist; barnets bästa;

  Sammanfattning : När föräldrar tvistar om vårdnaden om ett barn finns det risk att barnet kommer till skada, bl.a. emotionellt och i sin utveckling. Det är också visat att en rättsprocess om vårdnad, boende och umgänge kan försvåra konflikten mellan föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Rättighetsbäraren - en analys av lagstiftarens barnsyn när hänsyn ska tas till barnets vilja i mål om vårdnad, boende och umgäng

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnkonventionen fick i januari 2020 status av lag i den svenska rätten eftersom lagstiftaren inte anser att den tidigare fått tillräckligt genomslag i tillämpningen. Barn har sedan länge behandlats som skilda från och underordnade vuxna. Barns underordning är antagligen den minst ifrågasatta maktordningen i samhället. LÄS MER