Sökning: "familjerätt barn vårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden familjerätt barn vårdnad.

 1. 1. `Let`s tvist again`Om barnets bästa och en förälders rätt till förnyad domstolsprövning i vårdnadsprocesser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Gradin; [2020-04-14]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnadstvist; barnets bästa;

  Sammanfattning : När föräldrar tvistar om vårdnaden om ett barn finns det risk att barnet kommer till skada, bl.a. emotionellt och i sin utveckling. Det är också visat att en rättsprocess om vårdnad, boende och umgänge kan försvåra konflikten mellan föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa i praktiken : Hur socialsekreterare tar hänsyn till “barnets bästa” i vårdnads- och umgängesfrågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sandra Lahnalampi; Valdemar Michaelsson; [2020]
  Nyckelord :Best interest of the child; Social work; Social services; Children; Custody; Care; Barnets bästa; Familjerätt; Socialt arbete; Barn; Umgänge; Vårdnad;

  Sammanfattning : I dagens mediala debatt kritiseras socialtjänsten för att barn ibland får flytta hem till en förälder som är dömd för våldsbrott mot den andra föräldern. Medierna problematiserar dock inte vad som är ”barnets bästa” utan fokuserar endast på det faktum att en förälder är dömd för våldsbrott. LÄS MER

 3. 3. Du ser mig, du hör mig, men beaktas mina åsikter? : En studie om barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Kvarnström; Johanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Children s participation; custody; housing and social investigations; family law; the Convention on the Rights of the Child; Barns delaktighet; vårdnads-; boende- och umgängesutredning; familjerätt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, boende och umgänge förverkligar barns delaktighet. Vi har använt oss av kvalitativ metod och studiens empiri består av 12 utredningstexter som rör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. LÄS MER

 4. 4. Att höra ett barn : Ett rättsvetenskapligt arbete om barnets vilja i vårdnadsrelaterade tvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalina Nassar; [2019]
  Nyckelord :barn vårdnad vilja processrätt familjerätt bästa vårdnadsrätt;

  Sammanfattning : In accordance with UN Convention on the Rights of the Child, the Swedish paternal law stipulates that the best interests of a child should be decisive in all decisions regarding custody. In order to determine what the best interests for the child is, an overall evaluation must take place, where statutory circumstanc- es and the child's own will should be regarded. LÄS MER

 5. 5. Barnets röst i frågor om vårdnad, boende och umgänge - Kommer den höras tydligare efter inkorporeringen av barnkonventionen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Pålsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; folkrätt; barnkonventionen; barnrättslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att redogöra för och analysera barns delaktighet i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Barn ges rätt till inflytande genom bestämmelser i såväl svensk rätt som genom internationella instrument. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ges en central roll i uppsatsen. LÄS MER