Sökning: "fem sinnen kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden fem sinnen kommunikation.

 1. 1. Vibraesthetics of Music : The design of BEATHOVEN: a haptic device for enjoying music through vibrotactile sensations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Adam Mattsson; Martin Åhlén; [2021]
  Nyckelord :Vibraesthetics; Haptics; Music; Vibrotactile Experience; Product Design; Industrial Design Engineering; Human-Centered Design; Design-Driven Innovation; Artistic Research; Inclusive Design; Vibroestetik; Haptik; Musik; Vibrotaktila upplevelser; Produktdesign; Teknisk design; Människocentrerad design; Design-driven innovation; Estetiskt utforskande; Inkluderande design.;

  Sammanfattning : The project has the purpose of designing and developing a wearable haptic device for experiencing music through tactile vibrations on the body, and the result is the product concept BEATHOVEN and a completely new way of experiencing music.  Music is powerful, it touches our soul and gives form to our emotions. LÄS MER

 2. 2. Visuell språkundervisning för elever med hörselnedsättning : En fallstudie inom specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Kvarnström; [2019]
  Nyckelord :Anpassad undervisning; visuellt lärande; lärande; inlärningsstil; inlärning; teckenspråk; tvåspråkighet; undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning;

  Sammanfattning : I skollagen (2010:800) betonas vikten av att alla barn och elever har rätt till den ledning och stimulans de behöver för sin personliga utveckling och sitt lärande. Skolan är därmed skyldig att ge alla elever det stöd de behöver. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar av laborativ matematikundervisning. En intervjustudie med fem lärare verksamma i åk1-3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Blomdahl; [2015]
  Nyckelord :Laborativ matematik; konkret material; olika sinne;

  Sammanfattning : Lärandet inom laborativ matematikundervisning innebär att man genomgår en process fråndet konkreta till det abstrakta. Bakgrunden till min studie är att försöka utröna vilkauppfattningar lärare har om laborativ matematik och mitt syfte söker svar på följandefrågeställning:Vilka uppfattningar finns hos lärare av laborativ matematikundervisning?Genom en kvalitativ intervjuserie med fem lärare undersöktes deras uppfattningar beträffandelaborativ matematik. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans lugnande förhållningssätt i mötet med vaken patient som visar tecken på oro : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Peter Eliasson; Erika Johansson; [2014]
  Nyckelord :perioperativ oro; kommunikation; lyhördhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Patienter som står inför ett operativt ingrepp upplever ofta oro och stress i den perioperativa miljön. Oro förbrukar stora mängder energi som kan ge sig uttryck i huvudvärk, irritabilitet, olust och vanmaktskänsla. LÄS MER

 5. 5. Konsten att skapa goda förutsättningar : samarbete mellan specialpedagog och lärare med inriktning fritidshem

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emil Nordlund; [2013]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; specialpedagog; lärare med inriktning fritidshem; fritidshem; skola; specialpedagogik; fritidspedagogik; samarbete; handledning; lärande hela dagen; skolledning.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva och analysera hur några specialpedagoger och lärare med inriktning mot fritidshem samarbetar i strävan att skapa goda förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd, både vad gäller den sociala och emotionella utvecklingen samt möjligheten till att uppnå kunskapsmålen. Studien genomfördes via semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem specialpedagoger på fem olika skolor där fritidshem fanns. LÄS MER